Menu

Edycja bezpośrednia – zmiana geometrii części 3D bez względu na źródło pochodzenia modelu.

Jedną z ciekawszych funkcji w Autodesk Inventor 2015 i 2016 jest możliwość edycji bezpośredniej tj. dokonywanie zmian w modelu 3D bez udziału drzewa operacji.


Edycja bezpośrednia bez drzewa operacji

Edycja bezpośrednia w Autodesk Inventor 2015 i 2016

O funkcjonalności tej pisaliśmy już dłuższy czas temu. Przez ten czas narzędzie te zostało bardziej rozwinięte. Obecnie możliwości edycyjne programu Inventor 2015/2016 znacznie wychodzą poza natywne pliki zapisane w formacie IPT. Można w łatwy i szybki sposób modyfikować pliki 3D zapisane w uniwersalnym formacie wymiany danych jak: STEP, STP, SAT, oraz pliki 3D pochodzące z innych systemów CAD 3D zapisane w formatach odczytywanych przez program Autodesk Inventor jak np.: CATPart, prt, neu, sldprt, x_b, x_t, i innych.

 Ikona polecenia

 Menu polecenia „Edycja bezpośrednia”

1
2Korzystając z polecenia „Edytuj bezpośrednio” możemy edytować modele 3D bez drzewa operacji (Baza), jak i modele 3D posiadające drzewo operacji. Wystarczy wybrać polecenie „Edytuj bezpośrednio”, następnie wskazać geometrię do zmiany i ciągnąc myszką dokonywać zmian bezpośrednio na modelu. Program automatycznie rozpoznaje geometrię części i umożliwia szybką jej zmianę.

Możliwe jest wprowadzanie następujących zmian:

  • Modyfikacja gabarytów i wymiarów,
  • Obracanie i przesuwanie geometrii,
  • Przesuwanie, obracanie, pochylanie ścian modelu,
  • Modyfikacje rozmiaru otworu, zaokrąglenia, fazy, …
  • Usuwanie otworów, faz, zaokrągleń, zaślepianie wycięć,
  • Skalowanie części w osiach x,y,z proporcjonalne i nie proporcjonalne.

DRZEWO CZĘŚCI

Wykonane operacje polecaniem „Edycja bezpośrednia” zapisywane są jako operacje w drzewie części, oraz są widoczne na modelu jako ikonki z symbolem operacji w miejscu wprowadzenia zmian.

Od tej pory operacje są już poleceniami parametrycznymi, które mogą podlegać łatwej modyfikacji przez dwukrotne kliknięcie w symbol operacji.

 3


Przykłady modyfikacji kilku części 3D z użyciem polecenia „Edytuj bezpośrednio”

1. Modyfikacja obudowy przekładni stożkowej w Autodesk Inventor po imporcie modelu z pliku STEP za pomocą polecenia – „Edycja bezpośrednia”.

 4

Łatwa zmiana średnicy otworu

Wystarczy wskazać wewnętrzną powierzchnie otworu, wybrać ikonę „Rozmiar”. Przez ciągnięcie za strzałkę lub wpisanie zmiany wymiaru następuje zmiana średnicy otworu.

 5

Usunięcie otworów

Po wybraniu ikony „Usuń” należy zaznaczyć wewnętrzne powierzchnie otworów i zaakceptować, otwory zostaną usunięte z części.

 6

Zmiana położenia szyku otworów

W łatwy sposób można zmienić kątowe położenie 6-ciu otworów w szyku. Należy wybrać ikonę „Obróć”, wskazać wewnętrzne powierzchnie otworów, wybrać polecenie „Zorientuj” i wskazać środek szyku. Zmiana położenia następuje przez obracanie manipulatorem lub wpisanie wartości kąta obrotu.

 7

Przesunięcie kołnierza

Należy wskazać powierzchnie do przesunięcia. Ciągnąc za strzałkę lub wpisując wymiar można przesunąć powierzchnie o zadaną odległość.

 8

Zmiana rozmiaru zaokrąglenia

Należy wskazać powierzchnie z zaokrągleniem. Wybrać ikonę „Rozmiar”,  ciągnąc za strzałkę lub wpisując wymiar można zmienić wielkość promienia.

 9

Zmiana położenia otworu

Zmiana następuje po wskazaniu wewnętrznej powierzchni otworu. Ciągnąc za strzałkę w wybranym kierunku lub wybierając strzałkę kierunku i wpisując wymiar można zmienić położenie otworu.

W programie Inventor znajduje się generator przekładni zębatych. Umożliwia szybkie wygenerowanie przekładni zębatej walcowej, ślimakowej i stożkowej. Generator, po określeniu parametrów przekładni, automatycznie wygeneruje odpowiednie koła zębate lub ślimaka i ślimacznicę. Możemy także, po podaniu określonych parametrów, wykonać obliczenia przekładni.


2. Modyfikacja położenia kątowego dźwigni zaworu odcinającego paliwo. Import części z formatu STEP.

Chcąc sprawdzić czy zawór będzie działał prawidłowo po zamontowaniu w pojeździe, należy sprawdzić krańcowe położenia dźwigni zaworu, czy dźwignia nie koliduje z innymi elementami w czasie zmiany jej pozycji. Producent zaworów udostępnia modele 3D, ale tylko w jednym położeniu dźwigni.

Po wczytaniu modelu 3D z formatu STEP, w tradycyjnym sposobie modelowania należało by skopiować zawór, usunąć fragment dźwigni i zamodelować ją w nowym położeniu. Następnie wstawić do zespołu dwa modele dźwigni i sprawdzić ich położenie.

Dzięki poleceniu „Edycja bezpośrednia” można szybciej i łatwiej sprawdzić krańcowe położenia dźwigni, a nawet sprawdzić pośrednie położenia.

Po wybraniu polecenia „Edycja bezpośrednia” wystarczy wskazać oknem geometrie do zmiany, wybrać polecenie „Obrót”, potem „Zorientuj” i wskazać powierzchnię do umieszczenia manipulatora obrotu. Ciągnąć za manipulator możemy w płynny sposób obracać dźwignią i ustalić nowe położenie.

Używając „Edycji bezpośredniej” model części bez drzewa operacji staje się automatycznie modelem parametrycznym. Dźwignia może przyjmować różne położenia, przez, co jeden model zaworu może mieć kilka wariantów położenia dźwigni.

10
11

3. Modyfikacja rozstawu otworów elementu zawieszenia w Autodesk Inventor. Import z formatu CATPart.

 12 W tym przypadku najpierw należy wskazać wewnętrzną powierzchnie otworu i zewnętrzny promień. Następnie ikonę Zorientuj w celu wybrania kierunku w którym będziemy zmienić rozstaw otworów. Ciągnąc za strzałkę lub wpisując wymiar można zmienić rozstaw otworów z automatycznym dostosowaniem powiązanej geometrii.

4. Dostosowanie króćca tłumika układu wydechowego do głowicy silnika.


W przestawionym przykładzie zachodzi konieczność zmodyfikowania przyłącza tłumika importowanego z pliku SAT. Przyłącze tłumika jest w nieprawidłowym położeniu kątowym oraz rura tłumika jest zbyt krótka.

13

Pierwszą czynnością będzie dostosowanie długości rury tłumika.

Po wybraniu polecenia „Edycja bezpośrednia” należy wskazać fragment tłumika do wydłużenia. Po wybraniu geometrii można ciągnąć za strzałkę manipulatora w odpowiednim kierunku lub wpisać odpowiedni wymiar.

14
 Jeżeli nie znamy wymaganej długości wydłużenia to za pomocą ikony „Przyciągnij do” można wskazać powierzchnie do której ma zostać wyciągnięte przyłącze tłumika. 15
Zatwierdzając operację mamy przyłącze o właściwej długości przylegające do powierzchni głowicy. 16
W celu obrócenia króćca tłumika należy wybrać geometrię do zmiany, kliknąć ikonę Obróć, potem ikonę Zorientuj, wskazując środek obrotu króćca. Obracając odpowiednim manipulatorem można obrócić króciec o żądany kąt. 17
W ten sposób wykorzystując nowe polecenie 'Edycja bezpośrednia’ można łatwo i szybko zmodyfikować dowolną geometrię, bez konieczności tworzenia od nowa przyłącza tłumika. 18

Polecenie „Edytuj bezpośrednio” umożliwia szybkie wprowadzenie zmian w częściach.

Rozmiar, kształt lub położenie elementów części można zmienić bezpośrednio manipulując geometrią. Polecenie ułatwia edycję modeli posiadających rozbudowane drzewo operacji. W prosty sposób umożliwia zmianę tylko wybranych elementów, unikając niezamierzonych zmian z powodu skomplikowanych zależności w drzewie operacji. Pozwala szybko zmodyfikować złożony model, który został utworzony przez innego użytkownika, bez tracenia czasu na analizę sposobu modelowania. 'Edycja bezpośredni’a pozwala wprowadzić zmiany do importowanych części 3D które nie posiadające drzewa operacji, pozwala na szybkie badanie alternatywnych modeli.

 

Autor:  Tomasz Jarmuszczak, PCC Polska – Autodesk Gold Partner