Menu

Inventor 2017 R3 – nowe funkcje

Nowa aktualizacja dla klientów korzystających z subskrypcji programu Inventor lub posiadających aktywny Maintenance Plan, zawiera wiele poprawek i ponad 20 udoskonaleń…Inventor  2017 R3
– najnowsza aktualizacja do oprogramowania Inventor 2017

Obecna poprawka do Inventora 2017 zawiera wiele udogodnień i udoskonaleń. Poniżej opisujemy dla Ciebie najważniejsze z nich:


Ulepszenia polecenia Zmierz

 • Ponowne uruchomienie polecenia zmierz. Teraz można łatwo uruchomić ponownie polecenie Zmierz, klikając w oknie graficznym.
 • Jednostka podwójna, Stopa — architektoniczny, jest teraz dostępna w przypadku pomiaru odległości, obwodu i pola.
 • Uwaga: Ułamki mniejsze niż 1/128 nie są obsługiwane.
 • Więcej informacji – Mierzenie odległości, kąta, obwodu lub pola w modelu.

Inventor 2017 R3


Zaznacz oknem wiele obiektów

Wybór wielu obiektów oknem. Można teraz użyć okna przecinającego, aby wybrać wiele zamkniętych profili podczas tworzenia elementów przy użyciu poleceń Obrót, Przeciągnięcie, Zwój, Fazowanie i Zaokrąglanie.


PDF 3D

Eksport do formatu PDF 3D jest znacznie szybszy i obsługuje teraz nadpisania kolorów w reprezentacji widoku.

Inventor 2017 R3


Funkcja wyboru styczności teraz dostępna w ramach polecenia 'Rzutuj Geometrię’

Funkcja wyboru styczności, poprzednio dostępna tylko w przypadku części i zespołów, jest teraz dostępna również w środowisku szkicu, gdy polecenie Rzutuj geometrię jest aktywne. Teraz można szybko utworzyć zbiór wskazań wszystkich powierzchni lub krawędzi stycznych do siebie, korzystając z polecenia Rzutuj geometrię w środowisku szkicu:

 • Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy powierzchnię lub krawędź.

Lub

 • Wybierz powierzchnię lub krawędź, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego opcję Wybierz styczności.

ir3-2

Więcej informacji – Polecenie Wybierz — odniesienie


Rzutowane odniesienia szkicu są teraz zachowywane po ponownym zdefiniowaniu szkicu

Poprzednio, jeśli płaszczyzna, na której został utworzony szkic części lub zespołu, została ponownie zdefiniowana, rzutowane odniesienia były tracone (szkic zmieniał kolor na zielony).

Obecnie po ponownym zdefiniowaniu płaszczyzny skojarzenie jest zachowywane (szkic pozostaje żółty). Ma to zastosowanie do następujących typów odniesie szkicu:

 • rzutowana geometria,
 • rzutowana pętla,
 • krawędź tnąca,
 • odniesienie między częściami.

Więcej informacjiRzutowanie geometrii szkicu.


Nowe opcje w oknie 'Opcje aplikacji’ -> karta 'Szkic’ poprawiające wydajność

Dostępne są teraz osobne ustawienia do sterowania zachowaniem polecenia „Patrz na” dla szkicu zespołu i szkicu części. Ustawienia Opcje aplikacji karta Szkic. Osobne ustawienia dla szlicu w części i zespole pozwalają wyłączyć pokazywanie płaszczyzny szkicu podczas edycji komponentu i włączyć podczas edycji szkicu zespołu.

ir3-3

Ustawienie W środowisku części steruje zachowaniem polecenia Patrz na:

 • Podczas tworzenia lub edycji część szkicu.
 • Podczas tworzenia lub edycji komponentu w części.
 • Podczas lokalnej edycji części w zespole.

Ustawienie W środowisku zespołu steruje zachowaniem polecenia Patrz na podczas tworzenia lub edycji szkicu zespołu.

Więcej informacji – Karta Szkic (Opcje aplikacji) — odniesienie.


Nowy minipasek Narzędzi Szkicu 3D i nowe opcje minipaska Narzędzi Szkicu 2D

Minipasek narzędzi został dodany do środowiska szkicu 3D

 Inventor 2017 R3

 

Edytuj szkic 3D: jest wyświetlane po wybraniu szkicu 3D w środowisku części i konstrukcji blachowej.

 

Ponadto poniższe opcje zostały dodane do nowego minipaska narzędzi szkicu 3D i do istniejącego minipaska narzędzi szkicu 2D. Następujące opcje są wyświetlane po wybraniu elementu opartego na szkicu 2D lub 3D:

 Inventor 2017 R3 Udostępnij szkic: jest wyświetlane w środowisku części i konstrukcji blachowej, gdy szkic nie jest udostępniony.
 Inventor 2017 R3 Anuluj udostępnianie szkicu: jest wyświetlane w środowisku części i konstrukcji blachowej, gdy szkic jest udostępniony.
 Inventor 2017 R3 Ustaw szkic jako widoczny: jest wyświetlane we wszystkich środowiskach części i zespołu, gdy widoczność jest wyłączona.
 Inventor 2017 R3 Ustaw szkic jako niewidoczny: jest wyświetlane we wszystkich środowiskach części i zespołu, gdy widoczność jest włączona.


Więcej informacji:


Przekształcenie tekstu szkicu na geometrię

Można teraz przekształcić tekst szkicu części, zespołu i rysunku na geometrię szkicu (linie, łuki). Przekształconej geometrii tekstu można użyć do tworzenia grawerów lub ścieżki narzędzia. Po przekształceniu tekstu na standardową geometrię szkicu, następuję przerwanie skojarzenia z oryginalnym tekstem. Zobacz przyklad poniżej:

Kliknij prawym przyciskiem myszy tekst szkicu.

Wybierz polecenie „Przekształć w geometrię”

Inventor 2017 R3
Dokonaj wyborów czcionki. Inventor 2017 R3
Tekst zostanie przekształcony na standardową geometrię linie i łuki. Inventor 2017 R3

Więcej informacji – Przekształcanie tekstu szkicu na geometrię szkicu.


Ulepszenia polecenia i „inteligentne” narzędzia do „Analiza kolizji”

 • Nowa opcja w oknie dialogowym Analiza kolizjiTraktuj podzespoły jako komponenty
  pozwala traktować podzespoły jako pojedyncze komponenty i ignorować kolizje wewnątrz podzespołów.

 

Inventor 2017 R3
 

 • Okno dialogowe Wykryte kolizje zawiera teraz:
  • Informacje o każdej kolizji.
  • Opcje filtrowania typu kolizji. Można skupić się na informacjach wymaganych do sprawdzenia, wyświetlając tylko określone kolizje.
   Uwaga: Filtr 'Komponenty odniesienia’ jest wyświetlany tylko wtedy, gdy zespół zawiera odniesienia AnyCAD do zaimportowanych plików innych firm.

Inventor 2017 R3
 

 • Opcje ignorowania i cofania ignorowania. Można wykonać następujące operacje:
   • Kliknąć prawym przyciskiem myszy element i zaznaczyć go, aby zignorować wybraną objętość, lub zignorować wszystkie kolizje o objętości mniejszej niż wybrana wartość.
   • Zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie filtru Ignorowane, aby wyświetlić lub ukryć ignorowane kolizje na liście.
    Uwaga: Ignorowana kolizja jest wyświetlana wraz z przekreśleniem linią.
   • Kliknąć prawym przyciskiem myszy zignorowaną kolizję i wybrać polecenie Cofnij ignorowanie w stosunku do wybranej pozycji lub Cofnij ignorowanie wszystkich.
    Inventor 2017 R3
     
    Inventor 2017 R3

   

   • W przypadku niezgodnych gwintów typ kolizji jest wyświetlany w etykiecie narzędzi dla 4 typów kolizji.
     •  Komponenty gwintowane nie są zgodne.
     • Oznaczenia gwintu nie pasują do siebie, łącznie ze średnicą nominalną i podziałem.
     • Kierunek gwintu lewy/prawy nie jest zgodny.
     • Długość gwintu nie jest zgodna.
      Uwaga: Pierwszy zbiór wartości w etykiecie narzędzi wskazuje wartość gwintu wewnętrznego. Drugi zbiór wskazuje wartość zewnętrznego gwintu.

     

    Inventor 2017 R3

   

  • Typ kolizji jest zawarty w nowej kolumnie o nazwie Uwaga po skopiowaniu wartości kolizji gwintu do programu Excel.

Inventor 2017 R3
Więcej informacji – Analizowanie kolizji pomiędzy komponentami.


Ulepszenia okna dialogowego „Opcje” powłoki zespołu

Ustawienie Użyj nadpisania koloru z komponentu źródłowego jest teraz dostępne w oknie dialogowym Opcje powłoki zespołu. Można użyć tej opcji w celu ustanowienia połączenia koloru z komponentu bazowego z częścią docelową. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, jest ustawiany domyślny wygląd części docelowej.

Etykieta opcji Użyj nadpisania koloru z komponentu źródłowego w oknie Opcje aplikacji karta Część została zmieniona na Ustawienie domyślne poleceń Utwórz/Wyprowadź/Powłoka.

Więcej informacji – Tworzenie części powłoki.


Tworzenie i udostępnianie ćwiczeń

Teraz można tworzyć własne ćwiczenia i udostępniać je prywatnie lub publicznie. To ulepszenie dodaje dwie nowe kategorie do obszaru Typ.

Kliknij opcję Moje ćwiczenia, aby wyświetlać ćwiczenia utworzone przez siebie i zarządzać nimi. Kliknij opcję Udostępnione mi, aby wyświetlać ćwiczenia, które zostały Ci udostępnione prywatnie.

Inventor 2017 R3

Po kliknięciu przycisku 'Utwórz ćwiczenie w celu rozpoczęcia procesu opracowywania’ zostanie wyświetlony podręcznik Struktura ćwiczenia. Kliknij łącza 'Jak utworzyć na stronie Struktura ćwiczenia’, aby obejrzeć dwa krótkie nagrania wideo, które przedstawiają proces tworzenia i udostępniania.

Inventor 2017 R3

Więcej informacjiPierwsze kroki — ćwiczenia.


Przygotowywanie zawartości BIM na potrzeby usługi Configurator 360

Został udostępniony nowy sposób postępowania do przygotowywania modeli programu Inventor w celu użycia jako zawartość BIM za pośrednictwem usługi Configurator 360. Zobacz temat Przygotowanie zespołu programu Inventor na potrzeby udostępniania zawartości BIM na żądanie.


Obsługa klasyfikacji OmniClass 2006

W programie Autodesk Revit są używane klasyfikacje i kody produktów OmniClass 2006 (wersja robocza). Wybory klasyfikacji OmniClass w programie Inventor zostały rozszerzone, aby obejmować taką samą zawartość klasyfikacji OmniClass 2006. Następujące klasyfikacji zostały dodane:

 • 23.10 Produkty dotyczące miejsca budowy
 • 23.20 Akcesoria budowlane ogólnego przeznaczenia i produkty do układania nawierzchni
 • 23.25 Produkty konstrukcyjne i podziału przestrzeni
 • 23.35 Pokrycia, okładziny i wykończenia

Przełączanie z klasyfikacji OmniClass 2006 na OmniClass 2012

Plik Categories.xml zawiera klasyfikacje OmniClass 2006 i ich odwzorowanie na kategorie programu Revit. Jeśli istnieje potrzeba użycia klasyfikacji OmniClass 2012 można zmienić klasyfikację z 2006 na 2012, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami.


Jak pobrać Inventor 2017 R3

Wersje R3 można pobrać z Aplikacji na pulpit firmy Autodesk  lub z konta Autodesk   -> Zakładka 'Zarządzanie’ -> Inventor -> Aktualizacje i dodatki. 

Inventor 2017 R3 ir3-c