Menu

Autodesk Fusion 360 Cloud – aktualizacje programu

fusion360

Fusion 360 – aktualizacja programu (sierpień 2020)

Sierpniowa aktualizacja programu Fusion 360 o numerze v.2.0.8749 przyniosła nam wiele przydanych funkcji

Nowa funkcjonalność została wprowadzona w następujących modułach:
1. Moduł szkicu i modelowania >>>
2. Moduł projektowania elektroniki >>>
3. Moduł renderowania >>>
4. Moduł dokumentacji 2D >>>
5. Moduł symulacyjny >>>
6. Moduł wytwarzania >>>1. Moduł szkicu i modelowania

Nowość! Funkcja Emboss

Design workspace > Solid Tab > Create Panel > Emboss
Funkcja Emboss Fusion 360
Funkcja Emboss znacznie upraszcza projektowanie elementów, które chcesz wytłoczyć.
Pozwala na wybór profilu szkicu, oraz powierzchnie na której chcesz wytłoczyć.
emboss Fusion 360


Nowość! Funkcja Edit by Curve

Design workspace > Solid Tab > Create Form > Modify Panel > Edit by Curve

Funkcja Edit by curve Fusion 360

Funkcja Edit by Curve zapewnia większą kontrolę w edycji krawędzi w trybie T-Spline. Manipulowanie za pomocą punktów kontrolnych zamiast przeciągania krawędzi gwarantuje, że Twój model 3D będzie gładszy i precyzyjniejszy. W narzędziu znajdują się dodatkowe parametry: wartość stopni, rozkład, przełącznik krzywej planetarnej, oraz preferencje dopasowania krzywej (ang. Degree values, Distribution, Planar Curve toggle, Curve Fit preferences).

edit_by_curve Fusion 360


Udoskonalenie funkcji! Draft – przesunięcie linii podziału

Design workspace > Solid Tab > Modify Panel > Draft > Move Parting Line

Funkcja Move Parting Line Fusion 360
Wprowadzono możliwość tworzenia linii podziału podczas funkcji Draft. Dzięki temu możesz przesunąć linię neutralną, określając kąt pochylenia. Możesz też ustawić kierunek na kąt powyżej, poniżej, a także wybrać stałe krawędzie (ang. Direction to be Angle Above, Both, or Angle Below, Fixed Edges)

moving-parting-line-draft Fusion 360


Udoskonalenie funkcji! Szkic – bezpośrednie nazywanie parametrów podczas wymiarowania

Create Sketch > Dimension > change the default dimension name

rename-parameter Fusion 360

Podczas tworzenia wymiaru na szkicu od teraz możesz zmienić jego nazwę i wskazać zdefiniowany parametr. Wystarczy, że wprowadzisz nazwę wymiaru i nadasz znak równości. Nie musisz już przechodzić do okna dialogowego Parameters!
Podobnie jak wcześniej możesz zmieniać takie wartości jak Zaokrąglenie, Wyciągnięcie proste, Wyciągnięcie po ścieżce (ang. Fillet, Extrude, Sweep) i innych narzędziach, które umożliwiają wprowadzanie wartości.


Udoskonalenie funkcji! Utwórz nowy komponent posiada dodatkowe funkcje

Design Workspace > Create Panels > New Component

Podczas tworzenia nowego komponentu od teraz możesz zdefiniować jego odniesienie w lokalizacji – bezpośrednio w zespole lub w wybranej przez Ciebie lokalizacji.

pasted image 0 Fusion 360
Wybranie opcji Internal (wewnętrzny) spowoduje utworzenie komponento tak jak dotychczas.
Wybranie opcji External (zewnętrzny) wymusi wskazanie lokalizacji, w której ma znajdować się nowy komponent.


Udoskonalenie funkcji! Projekty otwierają się jeszcze szybciej!

W sierpniowej aktualizacji poprawiony został algorytm odpowiedzialny sposób otwierania się projektu (File > Open). Wydajność wzrosła nawet o 75%!2. Moduł projektowania elektroniki

Nowość! Funkcja Edit in Place

Design > Insert > 3DPCB > Edit in Place

EIP_electronics Fusion 360EIP_electronics Fusion 360

Pomiędzy elektronikiem i inżynierem z zakresu projektowania bardzo często pojawiają się wyzwania związane z odpowiednim umieszczeniem i zaprojektowaniem komponentów tak, by mogły być sterowane z zewnątrz (np. przełączniki, gniazda, diody). Dzięki nowej funkcji od teraz możliwe jest elastyczne aktualizowanie komponentów bezpośrednio w obszarze roboczym.


Nowość! Nowe elementy w bibliotece

File > New Electronics Design > New Schematic > Add part
ATMEL Fusion 360
W aktualizacji została rozszerzona biblioteka IC_Embedded o serię mikrokontrolerów Atmel MEGA16, 32, 64, 1280, 1281, 2560, 2561, 644, oraz kilka układów scalonych Boost (step-up) w bibliotece IC_Power.


Udoskonalenie funkcji! Interaktywne przesuwanie połączeń sygnałowych

PCB Editor > Move
DyanamicRatsnestv1 Fusion 360

Przed aktualizacją po zmianie w obszarze roboczym konieczne było wywołanie funkcji Ratnest w celu ponownego przeliczenia możliwie najkrótszej ścieżki. Po aktualizacji podczas przesuwania komponentów połączenie od razu szuka najbliższej ścieżki.


Udoskonalenie funkcji! Push Violators

PCB Editor > Move > Push & Shove
Podczas zmian w projekcie zdarza się, że niezbędne jest dodanie lub zamiana komponentów. Tradycyjne zmiany wymagały przeniesienia lub usunięcia istniejących ścieżek tak, aby zrobić miejsce na nowy/inny element.

Push Violators Fusion 360
Po włączeniu funkcji Push Violators ścieżki i przelotki będą usuwać się z drogi i dostosowują się do nowego komponentu.

push-and-shove Fusion 360


Udoskonalenie funkcji! Lepsza integracja z biblioteką

Tighter Library Fusion 360
Biblioteka elektronicznych komponentów ma teraz lepszą integrację z library.io. i umożliwia dostęp do prawie 8000 modeli 3D.
Powyższe zdjęcie przedstawia stary (po lewej) i nowy widok (po prawej).
Nowe ikony na pasku narzędzi zostały rozszerzone o możliwość połączenia ze sobą biblioteki i pobieranie aktualizacji w czasie rzeczywistym. Dodatkowe informacje pojawiają się po najechaniu kursorem na element library.io.


Udoskonalenie funkcji! Obsługa wyjścia Gerber i czcionek True Type.

Od teraz Eagle obsługuje nie tylko czcionkę wektorową Gerber.
Czcionki True Type nie zostaną przekonwertowane na czcionkę wektorową Gerber dzięki temu czcionka używana w projekcie będzie dokładnie odpowiadać temu co zostanie wyprodukowane.3. Moduł renderowania

Udoskonalenie funkcji! Render On Save

Render workspace > Rendering Gallery > Render On Save

Podczas renderowania lokalnie – w tle przy wykorzystaniu mocy obliczeniowej komputera, zarówno jak i w chmurze Autodesk możesz przeciągnąć w okno „Render on Save” (po lewej stronie) dowolne renderowane ujęcie. Po wprowadzeniu zmian w projekcie render przy tym samym ustawieniu kamery zostanie automatycznie zaktualizowany.
Funkcja ta ułatwia zachowanie widoków i oszczędza Twój czas, które poświęciłeś na przygotowanie sceny.

Render Fusion 3604. Moduł dokumentacji 2D

Nowość! Edycja głębokości przekroju
section-view-3 Fusion 360

Sierpniowa aktualizacja przyniosła nam rozszerzoną funkcjonalność tworzenia przekroju.
Od teraz możesz zdefiniować głębokość (ang. Depth) przekroju w celu ukrycia niechcianej geometrii. Zamiast przecinać całą część możesz wybrać Slice (wycinek) o zerowej głębokości lub wybrać Distance (odległość) i wpisać lub za pomocą suwaka wybrać miejsce, w którym ma zostać stworzony przekrój.


Udoskonalenie funkcji! Wstawianie grafiki z chmury

insert-from-cloud Fusion 360
Do tej pory dodanie w tabelce rysunkowej grafiki wymagało zaimportowanie jej z dysku lokalnego. Po wprowadzonych zmianach możliwe jest dodanie grafiki bezpośrednio z Twojej chmury. Nowa funkcja na pewno pomoże zapanować Ci nad kompletem danych projektowych, które będą dostępne tam gdzie się zalogujesz.5. Moduł symulacyjny

Udoskonalenie funkcji! Podczas analizy Heat Transfer (wymiany ciepła) możesz wybrać wiele elementów typu Body

heat-sink-multiple-bodies Fusion 360
Funkcja Heat Transfer pozbyła się ograniczenia w postaci tylko jednej bryły radiatora. Możesz wybrać wiele elementów z cienkimi żebrami bez konieczności edycji geometrii.


Nowość! Symulacja zdarzeń: kryteria usuwania elementów

Simulation workspace > Event Simulation > Manage > Element Deletion Criteria
Event Simulation Fusion 360

Przed aktualizacją w symulacji zdarzeń (ang. Event Simulation) funkcja Allow Element Deletion umożliwiała zdefiniowania kryteriów usuwania NEGVOLUME i EFFSTRAIN we wszystkich częściach modelu, które nie są potrzebne w analizie.
W najnowszej aktualizacji zostało to zmienione w postaci osobnego okna dialogowego, którego funkcjonalność umożliwi określić bryły, które mają zostać usunięte z symulacji.


Nowość! Symulacja zdarzeń: Jawne wyniki

Simulation workspace > Event Simulation > Manage > Settings > Result Output
Event Simulation 1 Fusion 360
W symulacji dodano odkształcenie plastyczne (ang. Plastic Strain), siły kontaktowe (Contact Forces) i zdefiniowanie obciążenia jako oddzielny wynik symulacji.

Contact-force Fusion 360


Nowość! Automatyczne obciążenia punktowe

Point Mass Fusion 360
Obciążenia punktowe są również dostępne dla symulacji zdarzeń (Event Simulation).
Aby przedstawić wagę niekrytycznych brył lub komponentów należy skorzystać z substytutu – funkcji Point Mass (Auto). Obciążenia skojarzone z elementami, które nie są częścią modelu należy zdefiniować ręcznie funkcją Point Mass (Maual).


Udoskonalenie funkcji! Symulacja zdarzeń: Wskazanie błędu i jego wyjaśnienie

Simulation workspace > Event Simulation > Solve > Solve Details
Event Simulation 2 Fusion 360
Jeżeli solver modułu Event Simulation nie będzie w stanie przeprowadzić symulacji wyświetlony zostanie komunikat o przyczynie błędu, a także akcji która może pomóc użytkownikowi naprawić błąd i doprowadzić symulację do oczekiwanych rezultatów.6. Moduł wytwarzania

Nowość! Podgląd przed uruchomieniem Nestingu

Preferences > Preview Features włącz Arrange Feature i Manufacturing Working Model
Manufacture Fusion 360
Nowa funkcja Arrange (rozmieść) umożliwia podgląd ułożenia elementów na arkuszu z np. blachy.
Obszar, na którym rozmieszczone są elementy może być prostokątny, nieprostokątny i ograniczony tak jak na grafice poniżej.

Arrange Fusion 360
Przy wykorzystaniu funkcji Arrange można również określić płaszczyznę lub szkic jako obwiednię przestrzeni, która może zostać wypełniona rozłożonymi na płasko elementami. Orientacja wybranych brył jest automatyczna, ale można odwrócić elementy i wybrać alternatywną ścianę. Pliki na podglądzie mogą być asocjacyjne, a więc zaktualizują się od razu po wprowadzeniu zmiany w projekcie. Ponadto zmiany zapiszą się tak jak w przypadku zwykłego projektowania i będzie można odtwarzać je przesuwając znacznik.


Nowość! Podgląd Toolpath Template Library (biblioteka szablonów)

Preferences > Preview Features i włącz Template Library
Toolpath Template Fusion 360
Dzięki nowo powstałej bibliotece będziesz mógł zapisywać ulubione ścieżki narzędzi i przywoływać je do innych projektów. Możesz zapisać pojedynczą operację, wybrane operacje i wszystkie operacje wykorzystane w projekcie.

template-library-thumb Fusion 360


Nowość! Odizolowanie części z zespołu

Manufacture Workspace > Browser > Right-click > Isolate

Isolate Fusion 360
Jeżeli Twój projekt ma kilka brył ta funkcja na pewno Ci się spodoba.
Nie musisz już ręcznie wyłączać wszystkich zbędnych części, wystarczy, że skorzystasz z funkcji Isolate i wszystko co zbędne zostanie ukryte.
Udoskonalenie funkcji! Toczenie – obróbka zgrubna
Udoskonalone zostały 3 funkcje w obróbce zgrubnej:
– równomierna głębokość cięcia (ang. Even Depth of Cut)
– wyeliminowanie pierwszego płytkiego przejścia (ang. Eliminate First Shallow Pass)
– rozszerzenie do parametru podstawowego (ang. Extend to Stock Parameter)


Udoskonalenie funkcji! Położenie sondy w ścianach X / Y

probe-move-1 Fusion 360
Niezależnie od tego, czy używasz GUW (głównego układu współrzędnych) sondy do ustawiania części lub próbkujesz geometrię ściany pionowe są jednymi z najbardziej używanych geometrii do sondowania. Od teraz możesz przeciągnąć punkt sondy, który jest na końcu strzałki i ustawić docelową pozycję.
Fusion 360 – aktualizacja programu (marzec 2020)

W najnowszej aktualizacji programu Fusion 360 zostały wprowadzone usprawnienia związane z brakiem stabilności niektórych funkcji – np. instalacja na systemach MAC, niezapisujące się pliki, problemy z jednoczesnym zaokrągleniem wielu krawędzi, czy nieciągłości w module CAM. Zmienił się sposób wyświetlania ilości dostępnych punktów chmury. Pojawiło się też mnóstwo nowych, bardzo przydatnych funkcji!


Poniżej najważniejsze nowości:

1. Przełącznik Twojego Fusion Team

Rozwiń nowy panel w lewym górnym rogu i przełącz się między zespołami.

1 Fusion 360 Przełącznik Twojego Fusion Team

W programie Fusion 360 możesz pracować samemu lub w zespole. Jeżeli nad jednym projektem pracuje kilka osób sugerowane jest założenie Teamu, ponieważ dzięki temu nadasz kolegom z zespołu uprawnienia, role i dostęp do tego co widzi.

Poniżej nowego przełącznika zespołów dodany został nowy przycisk, który automatycznie łączy Cię z Twoją chmurą A360 (miejscu, w którym zapisują się Twoje dane projektowe Fusion 360). Po przełączeniu się między Teamem automatycznie zostaniesz przekierowany do odpowiedniej lokalizacji w A360.

2 Fusion 360 Przełącznik Twojego Fusion Team


2. Intuicyjny szkic 3D

Znajdziesz w: Utwórz szkic -> narzędzia szkic -> szkic 3D -> funkcja jest na samym dole palety.

3 Fusion 360 Intuicyjny szkic 3D

Narzędzia, które są kompatybilne w szkicu 3D to: linia, prostokąt, punkt, splajn, okrąg, krzywa stożkowa, elipsa i wielokąt.

4 Fusion 360 Intuicyjny szkic 3D

Przed wprowadzeniem zmian szkice 3D były możliwe, ale narzędzie zostawiało sporo do życzenia. Przechodząc z jednej płaszczyzny do drugiej trzeba było naszkicować obiekt, a następnie użyć polecenia Przenieś w celu przeniesienia go na inną płaszczyznę.

5 Fusion 360 Intuicyjny szkic 3D

6 Fusion 360 Intuicyjny szkic 3D

Po aktualizacji, gdy umieścisz punkt początkowy w szkicu od razu zobaczysz osie, płaszczyzny i manipulatory obrotowe wspomagające tworzenie szkic 3D.

Przejście z jedną płaszczyznę jest proste i intuicyjne. Wystarczy przesunąć kursor w pożądanym kierunku i kliknąć w inną płaszczyznę.


3. Nowy wygląd narzędzia do wiązań (joint)

Znajdziesz w: moduł projektowania -> panel złożenia (assemble) -> wiązania (joint / joint origin)

7 Fusion 360 3. Nowy wygląd narzędzia do wiązań (joint)

Wywołując polecenie Joint pojawia się nowe okno dialogowe z pozycją (Position) i ruchem (Motion) w osobnych kartach. Oprócz wyboru komponentów mających być połączone w pożądany sposób możesz także wybrać tryb prosty (simple), przez dwie ściany (between two faces) i przecięcie dwóch krawędzi (two Edge intersection).

8 Fusion 360 Nowy wygląd narzędzia do wiązań (joint)

Tryb between two faces był zawsze dostępny we Fusion 360, ale funkcja ta była ukryta. Poniższy przykład tłumaczy sposób działania wiązania:

9.1 Fusion 360 Nowy wygląd narzędzia do wiązań (joint) between two faces

10 Fusion 360 Nowy wygląd narzędzia do wiązań (joint)

Tryb Edge Intersection jest całkowicie nowy. Umożliwia stworzenie połączenia na pozornym przecięciu 2 wskazanych krawędzi w 2 niezależnych komponentach.

11 Fusion 360 Nowy wygląd narzędzia do wiązań (joint)

12 Fusion 360 Nowy wygląd narzędzia do wiązań (joint) Two Edge Intersection


4. Edycja pojedynczej części w trybie złożenia

Znajdziesz w: preferences -> preview features -> edit in place

13 Fusion 360 Edycja pojedynczej części w trybie złożenia

W praktyce funkcja Edit in place pojawi się najeżdżając kursorem myszy na komponent.

14 Fusion 360 Edycja pojedynczej części w trybie złożenia

Przed wprowadzeniem aktualizacji edycja części z jej odniesieniem w projekcie była możliwa gdy otworzyło się część w osobnym dokumencie projektu. Część nie była wyświetlana jako całość złożenia, tylko wyodrębniony element.

Po wprowadzeniu aktualizacji podczas edycji 1 części dostępny jest podgląd całego złożenia, dzięki czemu w łatwy sposób można się odnieść do ograniczeń projektowych (np. dostępna przestrzeń, kolizja z innym elementem).

15 Fusion 360 Edycja pojedynczej części w trybie złożenia

W nowym trybie edycji obwód canvas parameter edytowalnej części jest podświetlony na niebiesko. W drzewku z częściami nazwa edytowanego elementu podkreśla się na zielono.


5. Narzędzie do prostowania krawędzi siatki w module Freeform

16 Fusion 360 Narzędzie do prostowania krawędzi siatki w module Freeform 17 Fusion 360 Narzędzie do prostowania krawędzi siatki w module Freeform 18 Fusion 360 Narzędzie do prostowania krawędzi siatki w module Freeform

Przed aktualizacją wyrównanie krawędzi siatki było możliwe przy użyciu funkcji Edge chain poprzez przeciągnięcie jednego punktu podczas edycji i ustawienie wartości na 0. Nie każda krawędź mogła się wyprostować. Po aktualizacji narzędzie straighten zapewnia więcej opcji np. kierunek i typ prostowania.


6. Karta ustawień dla kodu NC

Znajdziesz w: moduł Manufacturing -> karta Actions -> Setup Sheet

Dostęp do karty ustawień jest również dostępny z panelu danych we wspólnym projekcie Fusion Team.

19 Fusion 360 6. Karta ustawień dla kodu NC 20 Fusion 360 Karta ustawień dla kodu NC

Nowy styl karty ustawień to dynamiczny dokument widoczny w przekładce internetowej Twojego zespołu Fusion Team. Raport można udostępniać m.in. pracownikom w hali produkcyjnej. Dotyczy on wyłącznie programów NC.


7. Podświetlenie ścieżki narzędzia

Włączysz w: preferences -> manufacture -> highlight toolpaths in canvas21 Fusion 360 Podświetlenie ścieżki narzędzia

 

W celu wygodniejszego porównywania ścieżek podczas ich generowania funkcja będzie aktywna po najechaniu myszą w przeglądarce. W praktyce włączy się podświetlanie ścieżki narzędzia jak na poniższym przykładzie.

22 Fusion 360 Podświetlenie ścieżki narzędzia


8. Raport z kontroli powierzchni

Znajdziesz w module manufatrure -> panel actions -> save inspection report

23 Fusion 360 Raport z kontroli powierzchni

Wyniki kontroli powierzchni są obliczane dzięki wykorzystaniu rzut punktu kontaktowego na model 3D CAD co zwiększa dokładność wyników. Wyniki można kopiować z okna dialogowego do formatu wykorzystywanego w programie Excel.


9. Udoskonalenie narzędzia 2D – trzymaj narzędzie w dole

Znajdziesz w module manufatrure -> milling lab -> 2d panel -> bore

24 Fusion 360 9. Udoskonalenie narzędzia 2D – trzymaj narzędzie w dole


10. Utwórz własną kartę w palecie narzędzi

Przykładowy skrypt znajdziesz w: product documentation -> programming interface -> Fusion 360 API user’s manual -> sample programs -> user interface -> general

25 Fusion 360 10. Utwórz własną kartę w palecie narzędzi

Dzięki funkcjom programistycznym API możesz lepiej uporządkować swój interfejs poprzez stworzenie własnych, niestandardowych kart na pasku narzędzi. Spersonalizowana karta utworzy się obok ostatniej dostępnej karty na pasku narzędzi.
fusion 360 teamZapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


    Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
    Please prove you are human by selecting the key.    Promocje