Menu

Praca z rysunkami programu AutoCAD w programie AutoCAD LTKategoria: Aktualności, Tagi:

foto4-duze

AutoCAD LT oferuje pełną zgodność podczas pracy z rysunkami programu AutoCAD. Użytkownik powinien jednak rozumieć, jak AutoCAD LT obsługuje funkcje charakterystyczne dla programu AutoCAD.

UWAGA: W tym temacie porównano pełny zestaw funkcji programów AutoCAD i AutoCAD LT w środowisku Windows. Obecnie program AutoCAD dla komputerów Mac ma również ograniczony zestaw funkcji, ale zgodność plików rysunków między wszystkimi produktami pozwala uniknąć utraty jakichkolwiek informacji.

Praca ze zmiennymi LISP

W programie AutoCAD można wstawiać pola zmiennych Lisp, które nie są dostępne w programie AutoCAD LT. Rysunki utworzone w programie AutoCAD zawierające pola zmiennych Lisp można otwierać bez błędów w programie AutoCAD LT; wyświetlana jest wtedy wartość zmiennej.

Praca z wieloma układami współrzędnych użytkownika

W AutoCAD można używać różnych układów współrzędnych użytkownika dla każdej rzutni w jednym rysunku. W programie AutoCAD LT można w każdym pliku rysunku wykorzystywać tylko jeden układ współrzędnych.

Po otwarciu pliku rysunku programu AutoCAD w AutoCAD LT, program AutoCAD LT wykorzystuje tylko układ LUW z bieżącej rzutni. Jeśli rysunek edytowany w programie AutoCAD LT zostanie zapisany, a następnie ponownie otwarty w programie AutoCAD, zmiany w LUW będą widoczne.

Praca z cieniowanymi obiektami 2D i bryłami 3D programu AutoCAD

W programie AutoCAD style wizualne udostępniają opcje cieniowania modelu szkieletowego w bieżącej rzutni. Program AutoCAD LT nie obsługuje stylów wizualnych. W poleceniu STYLCIENIOWANIA w programie AutoCAD LT dostępne są tylko opcje Model szkieletowy 2D i Ukryte. Polecenie STYLCIENIOWANIA w programie AutoCAD LT umożliwia wyłączenie stylów wizualnych w rzutniach utworzonych w programie AutoCAD. Operacja ta pokaże podstawową geometrię, użytkownik będzie mógł łatwo edytować rysunek i stosować do brył narzędzia rysunkowe, takie jak np.: tryby lokalizacji.

Uwaga: W programie AutoCAD LT po zastosowaniu polecenia STYLCIENIOWANIA nie będzie możliwości powtórnego włączenia tej opcji poza skorzystaniem z polecenia COFAJ. Jeżeli dokonano zmian na obiekcie, ponowne włącznie cieniowania będzie możliwe tylko w programie AutoCAD.

Praca z wiązaniami

rzut

Niektóre rysunki, z którymi może pracować użytkownik, mogą zawierać wiązania geometryczne. Użycie wiązań umożliwia zachowanie prawidłowej geometrii podczas wprowadzania zmian w wymiarach. Tak związany obiekt podczas edycji będzie zachowywał się w przewidywalny sposób.

Istnieją dwa ogólne typy obsługiwanych więzów: geometryczne i wymiarowe.

  • Wiązania geometryczne określają relacje między obiektami geometrycznymi 2D względem siebie. Informacje o zastosowanych wiązaniach umożliwiają wyświetlenie wiązań geometrycznych przypisanych do obiektów. Ikony wiązań są widoczne tylko w momencie umieszczenia wskaźnika ponad podświetlonymi węzłami.
  • Wymiary – czyli wiązania wymiarowe, sterują odległościami lub kątami między obiektami 2D w rysunku.

Głównymi wiązaniami wymiarowymi są: wiązania dynamiczne, opisowe i odniesienia.

W programie AutoCAD LT można wykonać następujące operacje:

  • Wyświetlić rysunki zawierające wiązania utworzone z użyciem programu AutoCAD.
  • Wyświetlić i edytować wiązania wymiarowe i geometryczne.

Uwaga: Nie można tworzyć wiązań w programie AutoCAD LT.

Praca z blokami dynamicznymi

W programie AutoCAD można dodać nowe wiązania do bloku dynamicznego w Edytorze bloku. W programie AutoCAD LT można otworzyć rysunki zawierające definicję bloku zawierającą wiązania geometryczne lub wymiarowe albo tabelę właściwości bloku, ale nie można dodawać nowych parametrów do definicji bloku.

Podczas pracy ze związanymi blokami dynamicznymi w Edytorze bloku w programie AutoCAD LT można modyfikować wartości wiązań i usuwać wiązania, ale nie można dodawać wiązań w Edytorze bloku. Gdy aktualnym trybem jest Edytor bloku, wiązaniami można zarządzać z poziomu karty Parametryczne.

Modyfikowanie chmur punktów 3D

Mimo, że nie można indeksować, ani dołączyć chmury punktów w programie AutoCAD LT, to można otworzyć rysunki utworzone w programie AutoCAD zawierające chmury punktów. Kiedy dołączony plik chmury punktów zostanie odblokowany, można wybrać chmurę punktów uchwytem, który jest wyświetlany w środku ciężkości chmury punków.

Uwaga: Nie można rozbić chmury punktów.

Wyłączanie widoku perspektywicznego w rysunku AutoCAD

Ustaw wartość zmiennej systemowej PERSPECTIVE na 0, aby wyłączyć widok perspektywiczny rysunku programu AutoCAD otwartego w programie AutoCAD LT. Widoku perspektywicznego nie można włączyć w rysunku otwartym w programie AutoCAD LT.