Menu

Instalacja serwera licencji Autodesk

Program Network License Manager umożliwia konfigurowanie serwerów licencji oprogramowania z rodziny Autodesk (AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3ds max, Autodesk Maya itd.) i zarządzania nimi.


Instalacja Network License Manager na serwerze

Krok 1:  zainstalować managera licencji sieciowej (serwer licencji) na serwerze lub komputerze pełniącym rolę serwera licencji. Po uruchomieniu kreatora instalacji kliknij w pozycję „Zainstaluj narzędzia”.

Instalacja licencji sieciowej


Krok 2: w oknie z listy aplikacji wybierz pozycję Autodesk Network License Menager, a następnie kliknij przycisk dalej i postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora.

Instalacja licencji sieciowej


Krok 3: uruchomić program: Start/Autodesk/Network License Manager/Lmtools Utility


Krok 4: W drugiej zakładce – „System Setting” –  znajdują się informacje, potrzebne do uzyskania pliku licencji: Computer/Hostname  oraz  Ethernet Adress, za pośrednictwem strony Autodesk.com. Jeśli adres w sieci Ethernet będzie dłuższy niż dwanaście znaków, należy zapisać tylko pierwsze 12 z nich.

Instalacja licencji sieciowej

 


Generowani pliku licencji sieciowej

Krok 1: Do działania managera licencji konieczny jest plik licencji, który można wygenerować ze strony Autodesk po zalogowaniu się:
https://registeronce.autodesk.com/custreg/beginRegistration.action

W przypadku nabycia programu wraz z subskrypcją – konto jest już utworzone w chwili  zakupu a dane do logowania zostały przesłane na adres e-mail podany przy zakupie. Należy użyć zarejestrowanego adresu e-mail aby odzyskać dane logowania.

Jeśli nie zakupiono subskrypcji – Należy utworzyć konto, podać dane użytkownika i dane używanej licencji.

Generowanie pliku licencji sieciowej

 


Krok 2: Następnie należy podać numer seryjny w formacie 3 + 8 cyfr:  XXX-XXXXXXXX

Rejestracja i aktywacja produktu


Krok 3: wybrać pojedynczy serwer i wpisać nazwę serwera licencji oraz numer MAC karty sieciowej serwera licencji (dane z LMTOOLS Utility).

Rejestracja i aktywacja produktu

 Krok 4: Należy zastosować się do instrukcji wyświetlanych na ekranie i po rejestracji zapisać plik licencji do pliku klikając w przycisk „zapisz plik licencji”.


Uruchomienie Managera licencji sieciowej Autodesk

Krok 1: Wgrać plik licencji do katalogu  C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Network License Manager

Krok 2:  Utworzyć w tym samym katalogu plik tekstowy z rozszerzeniem log o nazwie raporty.log  (Plik dziennika analizy tworzymy ze zwykłego pliku tekstowego zmieniając jego rozszerzenie z *.txt na *.log.)

Krok 3: Konfigurowanie serwera licencji (Windows)

Skonfigurowanie serwera licencji jest niezbędne do zarządzania licencjami produktów firmy Autodesk. Serwer licencji konfigurujemy programem LMTOOLS Utility. Uruchom program LMTOOLS i w pierwszej zakładce wybrać opcję Configuration using Services.

LMTOOLS Utility


Krok 4:  Aby skonfigurować managera licencji w zakładce Config Services należy podać wszystkie wymagane ścieżki i zaklikać opcje:

1. Na liście Service Name (nazwa usługi) wybierz nazwę usługi, która ma zostać użyta do zarządzania licencjami.
2. W polu ‘Path to the lmrgd.exe file’ (ścieżka do pliku lmrgd.exe) wprowadź ścieżkę do demona programu Network License Manager (lmgrd.exe) lub kliknij przycisk Browse (przeglądaj), aby znaleźć ten plik. Demon ten jest domyślnie instalowany w folderze C:\Program Files\Autodesk Network License Manager.
3. W oknie Path to license file (ścieżka pliku licencji) wprowadź ścieżkę swojego pliku licencji lub kliknij przycisk Browse (przeglądaj), aby znaleźć plik. Jest to ścieżka do pliku licencji uzyskanego za pośrednictwem strony www.autodesk.com.
4. W polu Path to the Debug Log File (Ścieżka pliku dziennika analizy) wprowadź ścieżkę utworzonego wcześniej pliku dziennika analizy, lub kliknij przycisk Browse (przeglądaj), aby znaleźć plik dziennika analizy.
5. Zaznacz opcję Use Services
6. Zaznacz opcję Start Server at Power Up.
7. Kliknij przycisk Save Service (zapisz usługę), aby zachować nową konfigurację pod nazwą wybraną w kroku pierwszym.


Krok 5: Przejdź na zakładkę ‘Start/Stop/Reread’ (Uruchom/Zatrzymaj/Przeczytaj ponownie) i wykonaj jedną z poniższych czynności:

1. Jeśli dla produktów Autodesk usługa nie była jeszcze definiowana kliknij polecenie Start Server, aby uruchomić serwer licencji.
2. Jeśli usługa jest już zdefiniowana dla produktów Autodesk kliknij polecenie ReRead License File (odczytaj ponownie plik licencji), aby odświeżyć program Network License Manager z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych do pliku licencji lub pliku opcji.


Krok 6: Sprawdzić czy serwer udostępnia licencje. 

Zakładka Server Status: Total of …..

konfiguracja serwera licencji

 

Jeśli serwer licencji zaczyna pracować – Zamknij program LMTOOLS. 

Koniec konfiguracji serwera licencji