Menu

Generator instalacji rurowych


Generator instalacji rurowych w Inventorze

Moduł Przewody Rurowe to rozszerzenie środowiska programu Autodesk Inventor. Przewody rurowe to narzędzie służące do tworzenia kompletnych systemów przewodów rurowych przy projektowaniu zespołów mechanicznych.

Moduł do projektowania systemów rurowych automatyzuje najważniejsze czynności projektowania, aby zminimalizować liczbę błędów, przyśpieszyć tworzenie instalacji, ułatwić tworzenie przebiegu rur.


Moduł do projektowania przebiegów rur znacząco przyspiesza projektowanie instalacji rurowych. Moduł zawiera narzędzia do prowadzenia przebiegu instalacji wodnych, olejowych, powietrznych czy innych w przestrzeni 3D.

Program automatycznie wstawia elementy armatury i tworzy odpowiednie segmenty instalacji. Aplikacja Tube & Piping jest zaopatrzona w obszerną bibliotekę elementów armatury, zgodnych ze standardami ISO, ANSI, DIN i JIS. Pełna integracja aplikacji z narzędziami programu Inventor automatyzuje tworzenie dokumentacji rysunkowej projektu zawierającego instalacje rurowe.

Projektowanie instalacji rurowej


Oprogramowanie Autodesk Inventor przyspiesza projektowanie instalacji rurowych wykonanych z rur sztywnych, giętych oraz węży elastycznych. Inventor udostępnia narzędzia do projektowania przebiegów oparte na szablonach, które zapewniają dobór prawidłowych elementów złącznych. Orurowanie prowadzone jest zgodnie ze standardami dotyczącymi: typu rury, średnicy, długości minimalnej i maksymalnej segmentu rury, przyrostu długości, oraz promienia gięcia.

Style instalacji rurowych

Biblioteka styli instalacji przechowuje definicje instalacji rurowych. Chcąc projektować instalację musimy wybrać rodzaj rury z jakiej będzie budowana czyli styl. Biblioteka instalacji rurowych umożliwia edycję istniejących i tworzenie nowych szablonów instalacji. Dostępne w standardzie style rur utworzone są w oparciu o normy ANSI, ASME, ASTM, DIN, ISO, JIS, dzielą się na 3 główne rodzaje: rury sztywne, rury gięte i przewody elastyczne.

 • Rury sztywne. Biblioteka zawiera następujące rodzaje rur: gwintowane, kołnierzowe, spawane, stalowe ze szwem, PCV
 • Rury gięte. Rury miedziane
 • Przewody elastyczne. Biblioteka zawiera, przewody bez złączek, gwint stożkowy wewnętrzny, gwint stożkowy zewnętrzny, gwint wewnętrzny obrotowy, gwint zewnętrzny prosty, złączki kołnierzowe SAE.


Projektując instalację możemy ją wykonać wg stylu zdefiniowanego w bibliotece lub utworzyć własny styl. Tworząc nowy styl musimy określić: średnicę rury, elementy instalacji jak: rury, kolana, złączki, kołnierze, uszczelki, długość minimalną rury, długość maksymalną odcinka rury, przyrost długości. Utworzony styl zostaje zapisany w bib litego i może być już wykorzystywane w dalszym projektowaniu.

Biblioteka stylów umożliwia też utworzenie rur sztywnych wykorzystywanych przy projektowaniu instalacji sanitarnych. Rury takie mają niewielkie pochylenie zapewniające samooczyszczanie instalacji.


Przykład definiowania nowego stylu instalacji: rura stalowa, gwintowana, średnica ? cala, z możliwością użycia kolana 45 i 90 stopni.

Wyznaczenie ścieżki instalacji rurowej

Projektując instalację rurową z wykorzystaniem modułu instancji rurowych zaczynamy od wytyczenia schematycznej ścieżki 3D po której będzie przebiegał rurociąg. Ścieżka może być utworzona na trzy sposoby:

– automatyczny przebieg ścieżki. Wybierając punk pocztowy i końcowy przewodu program automatycznie generuje kilka przebiegów trasy rurociągu. Trasa generowana jest oparciu o dane zawarte w stylu rurociągu jak długość maksymalna segmentu, minimalna i promień gięcia. Proponowana trasa zawiera informację o ilości segmentów i całkowitej długości. Wyboru trasy spośród kilku proponowanych możemy dokonać przez klikanie na strzałkach i zatwierdzenie wyboru. Przebieg trasy można korygować przez przesunięcie poszczególnych segmentów.

Rysunek 1. Automatyczny przebieg rurociągu.


Tworzenie ścieżki za pomocą manipulatora

Po wybraniu punktu startowego trasy jej przebieg możemy wyznaczyć za pomocą manipulatora. Manipulator automatycznie umiejscawia się na osi rury. Podając odległość od początku rury wyznaczamy koniec segmentu rury. Kolejny segment może zostać utworzony podając odległość idąc prostopadle wzdłuż jednej z 3 osi manipulatora.

Manipulator umożliwia skręcenie przebiegu rury o dowolny kąt w odniesieniu do jednej z osi. Stosując opcję „Zatrzask punktu” można tworzyć trasę odnosząc się do obiektów w modelu. „Zatrzask” umożliwia tworzenie trasy rurociągu przez podanie odległości odsunięcia od elementów projektu. Jest to dobry sposób na omijanie przeszkód na jakie trafia tworzony rurociąg.

Rysunek 2. Możliwość zmiany kąta przebiegu instalacji.


Rysunek 3. Aktywacja funkcji „zatrzask”


Rysunek 4. Ścieżka w zadanej odległości od „przeszkody”

 

Tworzenie ścieżki ze szkicu 3D

Mając utworzony szkic 3D może być on zamieniony na trasę rury. Zamianie ulegają szkice 3D zawierające obiekty typu linia, łuk, okrąg. Jest to dobra metoda tworzenia trasy ze szkicu liniowego 3D wygenerowanego na podstawie współrzędnych punktów z arkusza MS Excel.


Wstawianie elementów instalacji rurowej na ścieżki

Po zakończeniu projektowani przebiegu ścieżki należy obudować ścieżkę elementami instalacji zgodnie z wybranym stylem rurociągu. Wyboru rodzaju instalacji dokonujemy przez wybór i aktywację odpowiedniego stylu.

Zmiana stylu instalacji rurowej możliwa jest poprzez wybór innego stylu z biblioteki. Inventor automatycznie wypełnia trasy rurociągów nowymi elementami rurowymi, z zachowaniem: zagięć, złączy, długości segmentów, średnicy, itp zachowując reguły projektowe.


Biblioteka elementów złącznych rur

Biblioteka standardowych elementów rurowych zawiera łączniki wykorzystywane w projektowaniu instalacji, są to: kolana, kołnierze, korki, trójniki, łączniki do węzy, redukcje, uszczelki, zaślepki, zawory, itp. Elementy złączne zgodne są z normami ANSI, DIN, ISO i JIS. Wybierające element z biblioteki program sprawdza czy wybrany element może być zastosowany w istniejących rurociągu. Jeżeli tak to element jest wstawiany w rurociąg z zachowaniem dokładnego pozycjonowania, a istniejące rury ulegają przecięciu i dołączeniu do wstawionego elementu.

Biblioteka pozwalana na dodawanie własnych niestandardowych elementów. Dodając własny element do biblioteki oprócz geometrii definiujemy również miejsca przyłączenia. Dzięki temu wstawiając element do rurociągu automatycznie zostaje on wstawiony w żądanie miejsce.


Węże elastyczne

Stosując w projekcie węże elastyczne mamy pewność poprawnego wykonania. System wstawia odpowiednie złączki węży elastycznych z biblioteki i sprawdza minimalną wartość promienia gięcia węży. Długości węży elastycznych są automatycznie aktualizowane w przypadku zmiany która następuje przy zmianie położenia przyłączy podczas ruchu elementów mechanizmu w zespole.


Trasowanie rur sztywnych

Tworząc instalację z rur giętych mamy pełną kontrolę nad kształtem kątami gięcia i promieniami gięcia. Można tworzyć sztywne rury z ustaloną liczbą gięć oraz różnymi kątami i promieniami gięcia. Manipulator oferuje rozszerzoną funkcjonalność dostosowaną do obracania rury, ustalania promienia gięcia oferuje pełną kontrolę nad kształtem ścieżki rur sztywnych.

Trasowanie rur samooczyszczających

Możesz projektować linie procesowe, które spełniają standardy sterylności wymagane w branży farmaceutycznej, spożywczej i w przemyśle kosmetycznym. Wszędzie gdzie jest to możliwe, stosuj właściwe pochylenia w przebiegu rury, łącznie z zastosowaniem armatury z kątem drenażowym, zgodnej z wymaganiami standardu ASME BPE.


Tworzenie tras przebiegu rur

Możesz automatycznie wypełniać trasy przebiegów rur rzeczywistymi częściami, które są zgodne ze standardem produkcyjnym. Narzędzie do wypełniania trasy zamienia ścieżkę trasy rurowej na rzeczywisty przebieg rurowy, automatycznie wstawiając elementy złączne, segmenty rurowe, rury sztywne i węże elastyczne według potrzeb.

Podczas tego procesu tworzone są standardowe części programu Inventor, aby łatwo można było wykonać obliczenia właściwości fizycznych i sprawdzić kolizje. Dodatkowo, automatycznie wstawiane są połączenia, gdy rura osiągnie swoją maksymalną długość, a użytkownik może określić wartość naddatku na podłączenie.


Dokumentacja instalacji rurowej

Twórz dokumentację produkcyjną bez ręcznego rysowania, redukując błędy i towarzyszące im koszty. W pełni zgodna dokumentacja przebiegów instalacji rurowych zawiera rysunki złożeniowe, które są aktualizowane po wprowadzeniu zmian w projekcie 3D. Narzędzie ISOGEN PCF tworzy dane do tworzenia rysunków izometrycznych w oprogramowaniu zewnętrznym ISOGEN, takim jak Alias ISOGEN. Tabele gięcia rur w formacie ASCII dostarczają informacji wymaganych przez maszyny do gięcia rur.

 


stacje robocze do inventora

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the cup.


  Promocje

  Generator instalacji rurowych, 5.0 out of 5 based on 1 rating