Menu

Revit Structure

Branża architektoniczna

Pełna kontrola dzięki Revit Structure 


Revit Structure poprawia sposób pracy inżynierów budowlanych i kreślarzy, ponieważ minimalizuje powtarzalne zadania, związane z modelowaniem i kreśleniem oraz błędy, wynikające z ręcznej koordynacji działań między inżynierami, architektami i kreślarzami. Pomaga skrócić czas poświęcany na tworzenie docelowych rysunków budowlanych i zwiększa dokładność dokumentów dostarczanych klientom.


Revit Structure oferuje możliwość równoczesnego modelowania do projektowania konstrukcyjnego, analiz i tworzenia dokumentacji technicznej.

Oprogramowanie Revit Structure koncentruje się na modelowaniu wielomateriałowych konstrukcji budynków oraz na dwukierunkowych powiązaniach z najlepszymi aplikacjami analitycznymi i programami do projektowania.


Jest również dostępny pakiet oprogramowania do tworzenia projektów konstrukcyjnych AutoCAD Revit Structure Suite obsługuje procesy modelowania informacji o budynku (BIM) firm budowlanych, łącząc następujące produkty:

 •  Oprogramowanie BIM Autodesk Revit Structure
 •  Oprogramowanie AutoCAD Structural Detailing

Oprogramowanie Autodesk Revit Structure ułatwia optymalizację projektów konstrukcyjnych, koordynując tworzenie projektów i dokumentacji oraz zapewniając dwukierunkowe połączenie z oprogramowaniem do analizy konstrukcyjnej.

Wykorzystaj dane projektowe do produkcji przez zastosowanie skutecznego rozwiązania AutoCAD Structural Detailing umożliwiającego detalowanie i tworzenie warsztatowych rysunków wykonawczych konstrukcji stalowych i żelbetowych. Pakiet AutoCAD Revit Structure Suite przyśpiesza tworzenie i dokumentowanie projektów inżynierii budowlanej.


Funkcje programu


Płynna koordynacja

Ponieważ oprogramowanie Revit Structure wykorzystuje modelowanie informacji o budynku (BIM), każdy widok, arkusz czy rzut pochodzi bezpośrednio z tej samej bazy danych. Członkowie zespołu wprowadzają do konstrukcji budynku nieuniknione i konieczne modyfikacje, a technologia zmian parametrycznych automatycznie je synchronizuje w całym projekcie – widokach modelu, arkuszach z rysunkami, zestawieniach, przekrojach, rzutach i widokach szczegółowych. Projekt i dokumentacja pozostają skoordynowane, spójne i kompletne.


Dwukierunkowe kojarzenie

Model budynku i wszystkie jego widoki są częścią tej samej bazy danych. Oznacza to, że zmiany dowolnego elementu konstrukcji wystarczy dokonać tylko raz, zachowując przy tym spójność dokumentacji. Dla przykładu: jeśli zmodyfikowana zostanie skala na arkuszach, spowoduje to odpowiednią zmianę wielkości opisów i grafiki. Jeśli zmianie ulega element konstrukcji, widoki, na których element taki jest wyświetlany, są automatycznie koordynowane i uaktualniane, wliczając w to nazwy oraz etykiety odnoszące się do jego właściwości.


Współpraca z architektami

Inżynierowie współpracujący z architektami, projektującymi przy pomocy Revit Architecture mogą w pełni korzystać z zalet modelowania informacji o budynku i tej samej bazy danych. Tworzenie modelu konstrukcji jest znacznie szybsze, dzięki zintegrowanym narzędziom platformy Revit.

Inżynierowie mogą np. tworzyć słupy konstrukcyjne na podstawie istniejących słupów architektonicznych. Dzięki funkcji weryfikowania kolizji pomiędzy elementami konstrukcyjnymi i architektonicznymi, istnieje możliwość natychmiastowego wykrycia problemów, związanych z koordynacją, zanim dokumentacja trafi na budowę.


Współpraca z inżynierami i projektantami

Inżynierowie budowlani, współpracujący z mechanikami, elektrykami i projektantami systemów wodno-kanalizacyjnych, korzystającymi z oprogramowania AutoCAD MEP mogą usprawnić koordynację projektu. Użytkownicy programu Revit Structure mogą eksportować swoje modele do programu AutoCAD MEP, w którym inżynier systemu MEP ma możliwość sprawdzenia czy elementy instalacji nie kolidują z elementami konstrukcyjnymi.

Program Revit Structure ułatwia również import trójwymiarowych obiektów (typu kanały wentylacyjne czy rury) z oprogramowania AutoCAD MEP do modelu konstrukcji, za pomocą obiektów ACIS, umożliwiając wizualne wykrycie kolizji. Dodatkowo inżynierowie budownictwa, współpracujący z inżynierami systemów MEP, używający programu Revit MEP mogą w pełni korzystać z modelowania informacji o budynku.Projektując konstrukcje stalowe, betonowe, z prefabrykatów, murowane czy drewniane, standardowe obiekty modelowania uwzględniają ściany, belki i ich układy oraz słupy, płyty i fundamenty. Dodatkowe elementy budowlane można tworzyć jako obiekty parametryczne


Elementy parametryczne

Korzystając z oprogramowania Revit Structure, inżynierowie mogą tworzyć wszelkiego rodzaju elementy konstrukcyjne, takie jak np.: układy belek stropowych, kratownice czy inteligentne rodziny ścian.

Do korzystania z obiektów parametrycznych, zwanych również rodzinami, nie jest wymagana znajomość jakiegokolwiek języka programowania. Edytor rodzin zawiera dane, umożliwiające graficzne dwu- lub trójwymiarowe przedstawienie elementu o różnym poziomie uszczegółowienia.


Współużytkowanie przez zespół projektantów

Program Revit Structure umożliwia pracującym w sieci członkom zespołu projektowego wspólne działanie na jednym modelu, przy zachowaniu pełnej koordynacji pracy. Funkcja udostępnia pełny zestaw trybów współpracy, od bieżącego, równoczesnego dostępu do modelu, po formalny podział projektu na oddzielne, wspólnie użytkowane moduły lub zarządzanie modelami podpiętymi.


Opcje projektu

Revit Structure umożliwia inżynierom pełne skoncentrowanie się na projektowaniu obiektów budowlanych, analizowaniu zmian oraz opracowywaniu alternatywnych koncepcji, umożliwiając im podejmowanie kluczowych decyzji projektowych. Ułatwia także prezentowanie klientom schematów i dokumentacji. Każdą z opcji można bowiem wstawić jako zamiennik do modelu na potrzeby wizualizacji i przedmiaru ilościowego.


Integracja z wiodącym oprogramowaniem analitycznym

Model analityczny zawiera informacje na temat: obciążeń, kombinacji obciążeń, wymiarów elementów i warunków brzegowych, które można wykorzystać w oprogramowaniu analitycznym innych producentów.

Modelem analitycznym może być model całego budynku, jedno skrzydło budynku a nawet pojedyncza rama konstrukcji. Inżynierowie mają możliwość korzystania z filtrów wyboru z warunkami brzegowymi do wysyłania części budynku (jak rama, kondygnacja czy skrzydło budynku) do oprogramowania analitycznego, bez konieczności przesyłania całego modelu.


Automatyczne przekroje i rzuty

Tworzenie przekrojów i rzutów w programie Revit Structure jest proste, ponieważ widoki są zobrazowaniem pełnego modelu budynku. Użytkownicy mogą zatem uzyskać natychmiastowy przekrój danej konstrukcji. Możliwość wykorzystania widoków w dowolnej chwili pozwala pracować z najbardziej odpowiednim widokiem. Gdy dokumenty budowlane są gotowe do druku, znaczniki przekroju i symbole widoków elewacji, które nie są umieszczane na arkuszu z rysunkiem, są automatycznie ukrywane.


Automatyczne oznaczanie rysunków

Funkcja ta gwarantuje, że żaden przekrój, rzut czy odsyłacz nie odwołuje się do niewłaściwego rysunku lub arkusza oraz że wszelkie dane i rysunki szczegółowe, zestawienia, rzuty, grafika oraz arkusze w obrębie projektu będą aktualne i skoordynowane.


Szczegóły

Oprogramowanie Revit Structure ułatwia odwoływanie się do typowych i specyficznych szczegółów. Tradycyjne narzędzia do kreślenia dwuwymiarowego w programie Revit Structure umożliwiają tworzenie od zera całych arkuszy z typowymi szczegółami.

Projektanci mogą również importować szczegóły z oprogramowania AutoCAD w postaci plików DWG i łączyć je z programem Revit Structure za pomocą przeglądarki projektów, zarządzającej tymi plikami.

Szczegóły biorą się bezpośrednio z widoków modelu. Takie oparte o model szczegóły są uzupełniane o dwuwymiarowe elementy parametryczne (zespolone stropy, prefabrykaty betonowe, kotwy, mocowania, symbole spawania, blachy węzłowe, pręty zbrojeniowe i in.) oraz opisy w formie tekstów lub wymiarów.

Gdy geometria staje się skomplikowana, oprogramowanie Revit Structure proponuje szczegóły oparte o model trójwymiarowy, jak trójwymiarowe przedstawienie miejsc rozbudowy, połączeń stalowych czy prętów zbrojeniowych w elementach betonowych.


Zestawienia

Narzędzie oferuje funkcjonalność tworzenia zestawień na życzenie. Zestawienia to po prostu inne przedstawienie tego samego modelu budynku. Zmieniając elementy w zestawieniu pozostałe widoki modelu zostaną automatycznie skoordynowane i zaktualizowane. Zestawienia oferują następujące funkcje: sortowanie, filtrowanie, grupowanie i zliczanie oraz umożliwiają definiowanie własnych reguł i kryteriów.

Chcąc dokonać przeglądu ogólnego projektu budowlanego, inżynierowie i kierownicy projektów mogą korzystać z zestawień niestandardowych. Można np. zestawić i przejrzeć obciążenia konstrukcyjne przed eksportem modelu do oprogramowania analitycznego. Jeśli wartość obciążenia powinna być zmieniona, można tego dokonać w zestawieniu a koordynacja w obrębie całego modelu nastąpi automatycznie


Skontaktuj się z nami

Revit Structure 2023 – cechy


Umieszczanie w widoku planu

 •  Sterowanie położeniem geometrii zakończenia słupa dołączonego do belki
 •  Docinanie stycznej słupa dołączonego do stropu konstrukcyjnego
 •  Niedołączone słupy wyglądające jak po wycięciu końcowym
 •  Elewacja połączenia belek w słupach o zmienionych rozmiarach


Ulepszone systemy belek

 •  Usuwanie systemów belek przy jednoczesnym zachowaniu elementów belek
 •  Określanie kierunku belek dla niezależnej linii szkicu
 •  Określanie kierunku belek przy pomocy ścian i belek


Udoskonalone kratownice

 •  Usuwanie rodziny kratownic przy jednoczesnym zachowaniu elementów belek
 •  Szkicowanie pasów wiązara na dołączonej kratownicy
 •  Dołączanie dolnego pasa wiązara do stropów i płyt


Ulepszone łączenie/czyszczenie obiektów betonowych

 •  Złożone profile belek
 •  Połączenia słupów
 •  Połączenia ścian
 •  Belki zakrzywione


Ulepszone zbrojenie

 •  Pręty zbrojenia w kształcie spirali
 •  Zbrojenie krawędzi stropów
 •  Konfiguracja zestawów prętów zbrojenia
 •  Dodatkowy promień zagięcia zaczepu zbrojenia
 •  Widoczność otuliny w nadrzędnych obiektach betonowych
 •  Duże odstępy w zbrojeniu powierzchniowym w etykietach


Ulepszony model analityczny

 •  Rzutowanie poziome
 •  Od środka rdzenia ściany
 •  Od słupów i belek
 •  Rzutowanie pionowe
 •  Automatyczne wykrywanie zachowania słupów
 •  Od belek
 •  Ręczne dopasowywanie słupów w modelu analitycznym
 •  Sztywne łącza w belkach


Ulepszone symbole połączeń

 •  Dodatkowe rodziny symboli połączeń
 •  Wczytywanie rodzin symboli połączeń izarządzanie nimi w oknie dialogowym
 •  Ustawienia Konstrukcyjne


Ulepszony interfejs użytkownika (UI)

 •  Paleta Właściwości
 •  Dostosowywanie Paska Narzędzi
 •  Szybkiego Dostępu
 •  Narzędzia na Pasku Stanu
 •  Przechodzenie od zakładki
 •  Modyfikuj do zakładki Kontekstowe
 •  Powtarzanie ostatniego polecenia
 •  Zmienianie rozmiarów okien dialogowych


Powiązane modele – przepływ zadań dostosowany do potrzeb dużych zespołów

 •  Sterowanie platformami pracy
 •  Filtry widoku
 •  Etykietowanie elementów
 •  Większa wydajność
 •  Uruchamianie aplikacji
 •  Otwieranie modeli
 •  Synchronizacja z plikiem centralnym
 •  Powiązane pliki
 •  Czas reakcji interfejsu użytkownika


Udoskonalenie możliwości modelowania

 •  Wybór obiektów
 •  Wymiary tymczasowe
 •  Wyrównywanie w 3D
 •  Umieszczanie belek przy pomocy geometrii CAD 3D
 •  Sterowanie tolerancją długości belki
 •  Podział ścian przy pomocy odstępów
 •  Kierunek przęseł w stropach metalowych


Usprawnione tworzenie dokumentacji

 •  Dostosowywanie etykiet elewacji
 •  Ulepszona lista rysunków
 •  Siatka układu arkusza
 •  Zdefiniowane przez użytkownika parametry „A“ i „W“ dostępne w polu zestawienia
 •  Przekształcanie linii modelowych, szczegółowych i symbolicznych w obie strony
 •  Dodawanie izolacji
 •  Warunkowe formatowanie zestawień


Udoskonalona obsługa tekstu

 •  Wypunktowanie i numeracja
 •  Wyświetlanie ramki wokół tekstu
 •  Skróty formatujące tekst
 •  Funkcja Znajdź i zastąp w adnotacjach
 •  Udoskonalone linie odniesienia
 •  Ulepszone dołączanie linii odniesienia
 •  Dopasowywanie odległości pomiędzy końcem linii odniesienia a adnotacją


Dynamiczna aktualizacja modelu

 •  Powiadomienia o dodaniu/zmianie/skasowaniu elementu
 •  Programowe edytowanie w odpowiedzi na zmiany w modelu Revit
 •  Struktura wizualizacji wyników analiz
 •  Zaawansowane opcje wyboru i filtrowania elementów
 •  Nowe narzędzia interfejsu użytkownika
 •  Obsługa niestandardowych błędów


Rozszerzone możliwości

 •  Generator konstrukcji
 •  Generowanie elementów konstrukcyjnych
 •  Geometryczne parametry konstrukcji
 •  Różne tryby graficzne


Konstrukcje ze ścian drewnianych

 •  Połączenia w kształcie liter L i T
 •  Profile słupkowe – odstępy i blokowanie
 •  Konfiguracja parapetów okiennych i nadproży
 •  Opcja wielokrotnego wyboru
 •  Większa elastyczność umieszczania profili słupkowych


Mosty

 •  Definiowanie dróg i terenu
 •  Połączenie z oprogramowaniem
 •  AutoCAD Civil 3D
 •  Tworzenie definicji mostów
 •  Generowanie dokumentacji
 •  Dostosowywanie rodzin mostów do wymagań użytkownika


Udoskonalone rozszerzenia dla zbrojenia

 •  Definiowanie i generowanie elementów prefabrykowanych
 •  Porównywanie zbrojenia wymaganego i zdefiniowanego przez użytkownika
 •  Generowanie prętów zbrojenia w oparciu o kody kształtów


Kolizje prętów zbrojenia wyświetlanie kolizji w formie graficznej lub tabelarycznej

 •  Podświetlanie kolizji prętów zbrojenia znalezionych w obrębie modelu
 •  Podgląd i drukowanie rezultatów w formacie HTML
 •  Eksport do programów Microsoft Excel lub Microsoft Word


Rysunek zbrojenia – aktualizacja rozszerzenia

 •  Elementy stworzone w aplikacji Autodesk Robot™
 •  Structural Analysis importowane z pliku programu Revit
 •  Structure są teraz rozpoznawane w aplikacji AutoCAD
 •  Structural Detailing.
 •  Pręty zbrojenia zdefiniowane przez użytkownika widoczne są w aplikacji AutoCAD Structural Detailing
 •  Projekt zbrojenia – aktualizacja rozszerzenia
 •  Funkcjonalność mapowania prętów zbrojenia
 •  Zbrojenie zdefiniowane przez użytkownika jest teraz rozpoznawane w programie Robot Structural Analysis


Ulepszone połączenie z aplikacją Robot

 •  Structural Analysis
 •  Przesyłanie połączeń stalowych
 •  Przesyłanie wymaganego zbrojenia
 •  Udoskonalone mapowanie elementów
 •  Przesyłanie widoków planu jako obrazów tła


Rozszerzenia dla rozkładania obciążeń i projektowanie ze stali wielowarstwowej

 •  Dołączone do pakietu Revit Extension
 •  Ważna licencja na oprogramowanie
 •  Robot Structural Analysis nie jest już potrzebna


Aplikacja Model Review

 •  Testowanie informacji o budynku
 •  Ocena zgodności ze standardami
 •  Zachowanie spójności modelu
 •  Narzędzie Autodesk Revit DB Link
 •  Import i eksport informacji o modelu
 •  Utrzymanie powiązań
 •  Aktualizacja informacji graficznych i niegraficznych


Konwerter współdzielonych parametrów

 •  Zmiana parametrów rodzin na parametry współdzielone Revit
 •  Dodawanie lub zastępowanie parametrów w pliku rodzin Revit


Skontaktuj się z nami

Revit Structure 2023 – wymagania


Wymagania systemowe dla wersji 32-bit Autodesk Revit Structure 2023

Microsoft Windows 7 32-bit Enterprise, Professional, Ultimate, lub Home Premium editions, Microsoft Windows Vista 32-bit (SP2 lub wyższa wersja) Enterprise, Business, Home Premium, lub Ultimate editions, lub Microsoft Windows XP Professional lub Home editions (SP2 lub wyższa wersja).
Intel Pentium 4 lub AMD Athlon dual core, 3.0 GHz (lub wyższa wersja)z technologią SSE2 dla Microsoft Windows 7 32-bit lub Microsoft Windows Vista 32-bit SP2 (lub wyższa wersja). Intel Pentium 4 lub AMD Athlon™ dual core, 1.6 GHz (lub wyższa wersja) z technologią SSE2 dla Microsoft Windows XP SP2 (lub wyższa wersja).
3 GB pamięci RAM, 4GB rekomendowane
5 GB wolnego miejsca na dysku
Monitor 1280 x 1024 true color
Przeglądarka Windows Internet Explorer 7.0 lub nowsza
Urządzenie wskazujące kompatybilne z systemem Microsoft, zalecana mysz z dwoma przyciskami i kółkiem do przewijania
Pobieranie lub instalacja z płyty DVD połączenie internetowe do rejestracji licencji


Wymagania systemowe dla wersji 64-bit Autodesk Revit Structure 2023

Microsoft Windows 7 64-bit Home, Professional, Ultimate lub Enterprise editions, Microsoft Windows Vista 64-bit (SP2 lub wyższa wersja) Business, Home Premium, Ultimate editions lub Enterprise edition, lub Microsoft Windows XP Professional x64 edition (SP2 lub wyższa wersja)
Intel Pentium 4 lub AMD Athlon dual core, 3.0 GHz (lub wyższa wersja) z technologią SSE2 dla Microsoft Windows 7 64-bit lub Microsoft Windows Vista 64-bit SP2 (lub wyższa wersja) lub Intel Pentium 4 lub AMD Athlon™ dual core, 1.6 GHz (lub wyższa wersja) z technologią SSE2 dla Microsoft Windows XP Professional x64 edition SP2 (lub wyższa wersja)
3 GB pamięci RAM, zalecane 8 GB
5 GB wolnego miejsca na dysku
Monitor 1280 x 1024 true color
Przeglądarka Windows Internet Explorer 7.0 lub nowsza
Urządzenie wskazujące kompatybilne z systemem Microsoft, zalecana mysz z dwoma przyciskami i kółkiem do przewijania
karta graficzna 256 MB DirectX 9 z Shader Model 3 zalecana
Quad Core Intel Xeon W3570 3.20GHz, 8M L3, 6.4GT/s Turbo, lub równorzędny procesor AMD zalecany.


Skontaktuj się z nami

Revo 2.0 – zestaw narzędzi dla Revit


R-evo jest zestawem dodatkowych narzędzi dla platformy Revit stworzonym, aby rozbudować tą platformę, z myślą o polskich projektantach, ich wymaganiach i oczekiwaniach.


Posiadacze aktywnej subskrypcji mogą korzystać z najnowszej wersji: 2.0, zawierającej udoskonalone narzędzia do zarządzania osiami i poziomami, wydajniejsze etykiety przegród oraz NOWOŚĆ: wykaz przegród!


Menadżer poziomów: panel ułatwiający zarządzanie poziomami w projekcie

 •  Dodawanie nowych
 •  Grupowa modyfikacja nazw i rzędnych
 •  Edycja ustawień graficznych


Menadżer osi: panel ułatwiający zarządzanie osiami w projekcie

 •  Dodawanie nowych
 •  Grupowa modyfikacja nazw
 •  Edycja ustawień graficznych


Oznaczanie przegród: etykiety przegród zawierające informacje o warstwach danej przegrody, ich grubościach i przypisanych materiałach.


Wykaz przegród zbiór etykiet

Etykiety opisujące przegrody zawierające informacje o warstwach danej przegrody, ich grubościach i przypisanych materiałach. Dodatkowo możliwość automatycznego obliczania całkowitej grubości przegrody oraz współczynnika U.

Zapraszamy do pobrania aplikacji R-evo – pakietu dodatkowych narzędzi, rozbudowujących możliwości platformy Revit. Dzięki nim renumeracja osi, zarządzanie poziomami lub opisywanie przegród staje się łatwe i intuicyjne. Zestaw jest dostępny za darmo wyłącznie dla posiadaczy aktywnej subskrypcji dla wersji 2011.


Pobierz tutaj

Dlaczego warto zamówić subskrypcję?


Rekomendujemy zakup subskrypcji do tego oprogramowania. Poniżej prezentujemy atuty takiego rozwiązania.


Zdobądź najnowszą wersję oprogramowania

Gdy w trakcie obowiązywania subskrypcji wydana zostanie nowa wersja oprogramowania, subskrybent otrzyma ją natychmiast. Uzyska on także dostęp do najnowszych dodatków i usprawnień zwiększających funkcjonalność.


Zyskaj dodatkową licencję, by móc pracować także poza biurem

Dzięki dodatkowej licencji Home Use Benefit będzie możliwa praca w dowolnym miejscu. Dodatkowa instalacja i autoryzacja pozwala na korzystanie z oprogramowania w domu i poza biurem.


Korzystaj z nieograniczonej mocy obliczeniowej

Platforma Autodesk 360 to internetowa „chmura”, która znacząco usprawnia pracę dzięki nieograniczonej mocy obliczeniowej. Umożliwia ona pracę z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.


Zaoszczędź do 70% kosztu ewentualnego uaktualnienia (upgrade)

Zakup subskrypcji może być nawet o 70% tańszy niż późniejszy zakup uaktualnienia (upgrade). Przewidywalne koszty i znajomość terminu odnowienia subskrypcji, sprawiają, że jest ona atrakcyjną formą planowania wydatków związanych z oprogramowaniem Autodesk, pozwalającą na wcześniejsze budżetowanie tych wydatków oraz optymalne rozłożenie inwestycji w czasie.


Nie trać czasu na wdrożenia i instalacje

Po otrzymaniu uaktualnienia (upgrade) subskrybent nadal może używać poprzedniej wersji programu. Nie ma konieczności przerywania prac nad projektem, by wdrożyć lub zainstalować najnowszą wersję.


Dopasuj wersję językową do potrzeb zagranicznych kontrahentów

Zmiana wersji językowej to opcja, która idealnie sprawdza się w przypadku współpracy z klientem zagranicznym. Od teraz wszystkie projekty można przedstawić jako zrealizowane w języku kontrahenta. Zdecydowanie podnosi to poziom konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.


Skorzystaj z pomocy i wsparcia profesjonalistów

Subskrybent otrzymuje dostęp do internetowego Centrum Subskrypcyjnego, co zapewnia kompleksową obsługę subskrypcji od jej zarejestrowania, przez instalację po jej odnawianie. W przypadku problemów uzyska pomoc i wsparcie techniczne bezpośrednio od konsultantów firmy Autodesk.


Zdobądź dodatkową wiedzę dzięki szkoleniom e-Learning

Istnieje możliwość samodzielnego uzupełnienia wiedzy z zakresu obsługi i funkcji danego produktu. Szkolenia dostępne są w formie krótkich interaktywnych ćwiczeń i symulacji.


Jak zamówić subskrypcję?

Wystarczy skontaktować się z naszym działem sprzedaży. Konsultanci udzielą wszystkich niezbędnych informacji. Więcej informacji prezentujemy na specjalnej stronie Subskrypcja Autodesk »


Dowiedz się więcej na temat subskrypcji

Revit Structure 2023 – cena


Cena programu zależy od jego wersji, ilości zamówionych sztuk oraz rabatów, jakie jesteśmy w danym momencie zaoferować. Zachęcamy do kontaktu z nami w tej sprawie.


Nasi konsultanci zaproponują optymalną ofertę cenową. Można się z nami skontaktować na kilka róznych sposobów:

 • Rozmowa przez czat (prawy dolny róg strony, w tygodniu w godzinach 8:00 – 16:00)
 • Telefon: 71 347 10 41 (w tygodniu w godzinach 8:00 – 16:00)
 • Formularz kontaktowy (po prawej stronie)
 • Mail na adres: pccpolska@pccpolska.pl


Dlaczego warto?

W ciągu ponad 10 lat obecności na rynku współpracowaliśmy już z ponad dwoma tysiącami klientów. Jako Autodesk Gold Partner jesteśmy w stanie zaoferować Państwu atrakcyjną i konkurencyjną ofertę.


Skontaktuj się z nami


Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the tree.  Promocje