Menu

AutoCAD 2015 zapraszamy do poszerzania swojej wiedzy.Kategoria: Aktualności, Tagi:

AutoCAD Lekcja 2: Dowiedz się, jak wydajniej modyfikować pliki w programie AutoCAD

Pomocne Narzędzia w AutoCAD:


1) Zaznaczanie obiektów – narzędzie „Lasso”
To możliwość zaznaczania wybranych obiektów przy użyciu nieregularnej pętli. – Naciśnij i trzymaj lewy przycisk myszki.

Istnieją trzy różne rodzaje wyboru:

  • Okno „Lasso” zaznaczanie w prawą stronę- Wybiera obiekty znajdujące się całkowicie wewnątrz ramki (niebieskie podświetlenie)
  • Okno „Lasso” przecinające w lewą stronę – Wybiera wszystkie obiekty łącznie z fragmentami znajdujące się wewnątrz obszaru zaznaczenia (zielone podświetlenie)
  • Zaznaczenie linią – zaznacza wybrane obiekty przez zakreślenie obiektów linią zaznaczania

Podczas korzystania z lassa można naciskać klawisz SPACJA, aby cyklicznie przełączać między trybami wyboru obiektu: Okno, Przecięcie i Linia.


2) Narzędzie „Wybierz Podobne”

Aby skorzystać z tej komendy po prostu wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz dowolny obiekt (lub obiekty) w rysunku
  • Naciśnij Prawy Przycisk Myszy – wybierz polecenie „Wybierz Podobny” z menu podręcznego
  • AutoCAD będzie wybierał wszystkie pasujące obiekty (sama nazwa bloku, sama warstwa, itp …)

Uwaga: Za podobne uznawane są wyłącznie obiekty tego samego typu (linie, okręgi, polilinie, itp.). Korzystając z polecenia „Wybierz podobne” i używając opcji us (Ustawienia), można zmienić inne właściwości współdzielone. Aby wybrać inne typy obiektów, współdzielące takie właściwości jak kolor lub rodzaj linii, użyj opcji Szybki wybór.

nl20150209_6-5

Obiekty są uznawane za podobne, jeśli ich właściwości, takie jak kolor, rodzaj linii, szerokość linii, styl wydruku, materiał i przezroczystość, są ustawione na wartość JAKWARSTWA. Na przykład zarówno polilinia niebieska, jak i polilinia czerwona zostaną wybrane, mimo że nie mają tego samego koloru, jeśli ich właściwości koloru ustawiono na JAKWARSTWA.


3) Praca z wieloma rysunkami

Często pracujemy z kilkoma otwartymi rysunkami jednocześnie. Aby mieć ich podgląd i móc wybrać rodzaj widoku, można to wykonać przy użyciu paska narzędzi. Można to również zrobić przez wpisanie komendy SYSWINDOWS.

Wskazówka: dodatkowo można bezpośrednio przeciągnąć wybrane obiekty z jednego pliku do drugiego.

Wskazówka: jeśli masz wiele monitorów można umieścić rysunki na obu ekranach, otwierając AutoCAD po przez dwukrotne zaklikanie.

Wskazówka: Nie należy dostosowywać palety narzędzi lub układu ekranu, podczas gdy masz otwarte dwie sesje AutoCAD, stracisz dostosowywanie jeśli zamkniesz jedną z sesji.


4) Polecenie Obrót – dopasowanie kąta obrotu do istniejącego obiektu:

  • Wybierz obiekt do obrotu
  • Wybierz 2 punkty na obiekcie odniesienia wyznaczające kąt obrotu (kąt 0 jest na osi dodatniej X)
  • wskazać 2 punkty

5) Polecenie ZMIERZ

Opcja „Odległość” w poleceniu ZMIERZ ma przydatną funkcję o nazwie „wiele punktów”.
Funkcja ta wyświetla bieżącą łączną odległość między kolejnymi punktami.
Jeśli wprowadzisz Łuk, Długość, lub opcję Cofnij, wyświetlane są dodatkowe opcje podobne do tych, dla tworzenia polilinii.

nl20150209_6-6


6) Polecenie DOŁĄCZ

Często używamy polecenia: Edycja polilinii do łączenia linii i łuków. Jest to przydatna funkcja, ale może być uciążliwa w dłuższym posługiwaniu się nią.
Szybszym rozwiązaniem, do codziennego użytku jest polecenia DOŁĄCZ /JOIN. Polecenie DOŁĄCZ łączy podobne obiekty, tworząc jeden, nieprzerwany obiekt. Można go też używać do tworzenia kompletnych okręgów i elips z łuków i łuków eliptycznych.