Autodesk Inventor Professional 2020

branżaNowości w Autodesk Inventor Professional 2020


Wersja 2020 zawiera wiele udoskonaleń, które pomagają rozwiązać złożone problemy związane z projektowaniem produktów oraz poprawić wydajność i skrócić czas realizacji projektów.

Cechy i korzyści programu Inventor 2020:

 • Ulepszony interfejs użytkownika i procesy robocze: usprawnione modelowanie części, inteligentne wykrywanie profilu szkicu, obsługa wielu monitorów oraz unowocześniony wygląd.
 • Ulepszenia na podstawie sugestii klientów: przeciągnięcie bryły po ścieżce, wydajność projektowania ram, rozwijanie złożonych powierzchni, tryb tylko do odczytu, ustawienia wstępne i kilka innych ulepszeń z forum Inventor Ideas, których  pomysły pochodzą bezpośrednio od użytkowników.
 • Nieprzerwany rozwój programu: szybszy import, modelowanie, nawigacja, edycja tras przewodów rurowych, a także rozszerzona funkcjonalność trybu Express.
 • Wiele poprawek dotyczących jakości i stabilności

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące nowości.


Środowisko programu Inventor

Udoskonalenia interfejsu użytkownika

Program Inventor 2020 oferuje nowy interfejs z jasnym motywem, który zwiększa funkcjonalność i produktywność. Jasny interfejs korzysta ze zaktualizowanych  stylów oświetlenia, unowocześnionych ikon w całym programie Inventor, graficznych ustawień wstępnych do zmiany wielu ustawień widoku modelu, obsługi wielu monitorów oraz rozszerzonych ulepszeń migracji ułatwiających przejście z poprzednich wersji do programu Inventor 2020.


Ulepszenia interfejsu poleceń i poprawa wydajności

Począwszy od zmiany polecenia Zmierz w programie Inventor 2018 oraz Otwór w programie Inventor 2019, dodatkowe polecenia są wprowadzane na nowym interfejsie panelu właściwości, który zawiera usprawnienia funkcji i procesów roboczych. W programie Inventor 2020 interfejs użytkownika panelu właściwości zawiera polecenia Wyciągnięcie proste, Obrót, Przeciągnięcie i Gwint w celu poprawy funkcjonalności i wydajności.


Profesjonalne projektowanie

Udoskonalenia w zakresie wydajności

Użytkownicy programu Inventor stale rozwijają oprogramowanie dzięki większym i bardziej złożonym projektom. Aby pomóc naszym klientom, nieustannie poszukujemy sposobów na poprawę wydajności programu Inventor. W programie Inventor 2020 poprawi się wydajność procesów roboczych dotyczących zespołów, części, rysunków i funkcjonalności AnyCAD.


Ulepszenia w zakresie projektowania

Program Inventor 2020 wprowadza kolejne nowe funkcje do podstawowych poleceń projektowych i procesów roboczych. Wprowadzane są ulepszenia w szkicowaniu i bibliotece Content Center w celu zwiększenia ogólnej wydajności.

Polecenie Przeciągnięcie zostało udoskonalone dzięki dodaniu funkcji Przeciągnięcie bryły, która pozwala na usuwanie i dodawanie geometrii poprzez przeciąganie bryły wzdłuż ścieżki 2d/3D.

 

Nowe polecenie Rozwiń umożliwia uzyskanie płaskiej powierzchni z dowolnego zestawu ciągłych powierzchni np. elementów tłoczonych. Polecenie Rozwiń umożliwia uzyskanie płaskiego rozwinięcia  niemal każdej powierzchni, którą można zapisać lub wyeksportować w różnych formatach.

 

 

Znaczne ulepszenia zostały wprowadzone w Generatorze ram. Wiele poleceń Generatora ram wykorzystuje teraz interfejs panelu właściwości. Zainstaluj bibliotekę Custom Content, aby użyć nowego polecenia przy tworzeniu ram – Zakończenie, dodanego w programie Inventor 2020. Poprawiono funkcje Przytnij i Wstaw elementy ramy.

 


Translacja i współdziałanie

Dodatek AnyCAD for Fusion 360, który został wprowadzony w wersji 2018.2 jako Tech Preview, jest teraz w pełni dostępny jako funkcja dla subskrybentów usług Inventor i Fusion 360. Dodatek AnyCAD for Fusion 360 jest przeznaczony dla użytkowników, którzy muszą wymieniać dane między Fusion 360 i Inventor, udostępniać pliki w zespole, współpracować, używać projektowania generatywnego, części elektromechanicznymi i innych.Ulepszenia wynikające z sugestii klientów

Ulepszenia oznaczone jako Pomysł zgłoszony na forum Inventor® Ideas w sekcji Nowości wskazują na nowe funkcje wprowadzone bezpośrednio w odpowiedzi na oczekiwania użytkowników. Do ulepszeń wynikających z sugestii klientów w programie Inventor 2020 należą wyżej wymienione pomysły, a także:

Styl konstrukcji blachowej komponentu źródłowego może być teraz dołączony do odbitego komponentu dla części konstrukcji blachowych.
Można bezpośrednio dodawać wiązania-Połączenia do wycięć w kształcie fasolek. dodawać do geometrii gniazda.
Bloki szkicu używane przez elementy są obecnie raportowane w oknie dialogowym Zależności dla części.
Program Inventor 2020 można teraz uruchomić w trybie tylko do odczytu, aby otwierać pliki programu Inventor. Tryb Inventor Read-only Mode nie wymaga licencji.

Instalacja

Szablony rysunków programu AutoCAD Mechanical nie są już dołączone do instalacji programu Inventor. Pobierz pliki szablonów programu AutoCAD Mechanical, ze strony Pakiety językowe programu Inventor 2020.


Udoskonalenia generatora ram

Wstaw zaślepkę końcową

Można wstawiać zaślepki końcowe w elementach generatora ram, Aby uzyskać dostęp do nowych elementów zakończenia, należy zainstalować bibliotekę zawartości niestandardowej – Custom Content.

Użyj nowego polecenia  Wstaw zakończenie, aby zamknąć elementy konstrukcyjne ramy. Możesz zmienić pozycję, grubości, kształt profilu zamykającego i inne właściwości.

Wskazówka: Zapisz rodziny zakończeń programu Inventor we własnej bibliotece, aby dostosować zakończenia do własnych potrzeb. Na przykład, aby umieścić otwór rewizyjny w profilu.


Polecenie Przytnij

Polecenie Przytnij obsługiwane jest z panelu właściwości. W nowym panelu nie trzeba wybierać opcji, aby przyciąć kilka elementów na raz.

Wcześniej trudno było utworzyć niestandardowy kształt przycięcia. W tej wersji można określić następujące parametry:

 • Profil podstawowy w celu ustawienia pojedynczej wartości odsunięcia profili.
 • Niestandardowy szablon I w celu ustawienia wielu wartości odsunięcia.
 • Profil niestandardowy, jeśli jest dostępny, w celu użycia niestandardowego profilu przycięcia zapisanego w bibliotece Content Center.

 • Zaznacz nową opcję Cięcie prostopadłe, aby utworzyć odpowiednio docięte krawędzie profili.Narzędzia orientacji w obszarze rysunku

Teraz możesz korzystać z manipulatorów bezpośrednio w obszarze rysunku podczas wstawiania lub zmiany elementu ramy. Znacznie to ułatwia i przyspiesza pozycjonowanie elementów ramy.Wydłuż/Skróć

Oprócz nowego panelu właściwości, polecenie Wydłuż/Skróć pozwala teraz na określenie asymetrycznych wartości odsunięcia.Połączenie narożnikowe

Polecenie Połączenie narożnikowe jest teraz panelem właściwości. W nowym panelu nie trzeba wybierać opcji, aby utworzyć połączenie narożnikowe kilku elementów na raz.


Przytnij/wydłuż do powierzchni

Dodano możliwość wyboru opcji Utnij wybraną część, które pozwala wybrać stronę, która ma zostać zachowana.

Na poniższym rysunku pokazano efekt użycia nowej opcji.


Usuń obróbki końców

Teraz można usunąć obróbkę końców z kilku elementów jednocześnie.


Udoskonalenia Content Center

Można obecnie wyszukiwać w bibliotece z użyciem słów kluczowych, np. ANSI M8x13, a powiązane elementy będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Ponadto Szybkie wyszukiwanie obsługuje obecnie 2 następujące symbole wieloznaczne: gwiazdkę (*), która reprezentuje co najmniej jeden znak, i znak zapytania (?), który reprezentuje pojedynczy znak.


Ulepszenia w zespołach

Wiązania zespołu

Podczas umieszczania wiązania zestawiającego między 2 osiami program Inventor przewiduje teraz najlepsze dopasowanie w oparciu o wybór z minimalnym obrotem. Program Inventor 2020 przypisuje najbardziej optymalny wybór przed wyświetleniem podglądu.

Na przykład, jeśli wybierzesz oś 1 z kierunkiem, a następnie wybierzesz oś 2, położenie względne z minimalnym obrotem zostanie zachowane. Ponadto, określany jest rodzaj kierunku (przeciwstawny lub wyrównany). Zachowanie to pozwala na zastosowanie ręcznego sterowania, aby zapobiec nieprawidłowej orientacji komponentów.


Tryb Express

Procesy projektowe modelowania szkieletowego są dostępne w trybie Express.

Zostały dodane kolejne polecenia obsługiwane w trybie Express, Następujące polecenia są obecnie dostępne w trybie Express:

 • Sterowanie wiązaniem
 • Tworzenie i edycja szkiców 2D
 • Wybór elementów konstrukcyjnych i elementy sterujące widocznością
 • Widoczność udostępnionych i niewykorzystanych szkiców
 • Priorytet wyboru: Wybierz elementy szkicu

Przewody rurowe

Opcje aplikacji karta Plik okno dialogowe Ustawienia domyślne nazewnictwa plików zawiera obecnie kartę Przewody rurowe, na której można określić, w jaki sposób w środowisku Przewody rurowe są tworzone pliki i foldery. Przykładowo można użyć tych ustawień, aby zachować płaską strukturę folderów i całkowicie wyeliminować podkatalog AIP. Dodatkowo można teraz skonfigurować schemat nazewnictwa, używając opcji z listy rozwijanej Dodaj atrybut.Design Accelerator/Kreator wału

Okno dialogowe Kreator wału zawiera obecnie przełącznik, który umożliwia określenie sposobu tworzenia plików i folderów dla komponentów wału.

Domyślnie przełącznik  powoduje wyłączenie tworzenia struktury podzespołu i tworzy pojedynczą część wewnątrz zespołu głównego.

Kliknij przełącznik, aby włączyć tworzenie podzespołu 


Ulepszenia odbitych komponentów/konstrukcji blachowych

Polecenie Odbij komponenty rozpoznaje obecnie część konstrukcji blachowej i pozwala połączyć styl konstrukcji blachowej komponentu źródłowego z utworzoną kopią.Obsługa gwintów w zespołach

Można obecnie tworzyć elementy gwintów w zespołach.
Dostęp:

 • Zespół: karta Model 3D panel Modyfikuj zespół Gwint 
 • Zespół konstrukcji spawanej: karta Spoina panel Przygotowanie i obróbka Gwint 

Ulepszenia dotyczące części

Ulepszenia wydajności i funkcjonalności elementów

Wyciągnięcie proste

W przypadku korzystania z opcji zbieżności operacja powoduje scalenie powierzchni.

Obrót

Przeciągnięcie

Polecenie Przeciągnięcie obsługuje obecnie przeciąganie bryły wzdłuż ścieżki 2D i 3D.


Wykrywanie pętli i regionu

Identyfikowanie i wybieranie pętli i regionów w szkicu zostało znacząco poprawione. Po najechaniu kursorem lub przesunięciu go na pętlę szkicu lub zamknięte regiony są one podświetlane natychmiast podświetlane. To zachowanie ma także zastosowanie do bloków szkicu.

Podobnie jak w poprzednich wersjach należy użyć kombinacji Ctrl+kliknięcie, aby dodać lub usunąć elementy ze zbioru wskazań


Udoskonalenia w zakresie części

Rozwijanie powierzchni tłoczonych i swobodnych

Nowe polecenie Rozwiń może wygenerować płaski wzór powierzchni, których nie można rozwinąć przy użyciu polecenia Rowijanie lub płaskiego wzoru konstrukcji blachowej. Na przykład, aby określić rozłożenie tkaniny lub do uzyskania powierzchni przedmiotów tłoczonych. Podczas procesu Rozwiń wyświetlana jest mapa ciepła, dzięki czemu można zobaczyć obszary o najwyższym lub najmniejszym naprężeniu. Można określić, które obszary przyległe do krawędzi mają zostać nienaruszone.

Opcja Utwórz dedykowaną reprezentację widoku ułatwia wyodrębnienie i utworzenie płaskiej dokumentacji 2D rozwiniętej powierzchni.

Wskazówka: Wyłącz elementy wypukłe na części blachy konstrukcyjnej w celu obliczenia płaskiego wzoru, a następnie włącz i selektywnie rozwiń wypukłe obszary.


Wyciągnięcie bryły po ścieżce

Oprócz nowego okna polecenie – Przeciągnięcie (panelu właściwości) usprawniającego wykonywanie operacji Przeciągnięcie, jest możliwość utworzenia obiektu zbudowanego z bryły przeciąganej po ścieżce. P niższy przykład pokazuje stałą ścieżkę przeciągania bez skręcania, aby pokazać ścieżkę narzędzia.

Poniższy przykład pokazuje efekty zastosowania skręcenia o 90 stopni linii śrubowej przy projektowaniu przenośnika śrubowego, który obraca butelkę z pozycji poziomej do pionowej.Obsługa wyboru wielu powierzchni

Można obecnie jednocześnie wybrać wiele powierzchni i dodać gwint do wyciągniętych powierzchni walcowych/stożkowych, które przechodzą przez wiele części. Wszystkie powierzchnie muszą mieć ten sam rozmiar, średnicę i być ciągłe względem siebie.


Rysunki

Ustawienia wstępne są dostępne w poleceniu Tolerancja kształtu i położenia. Wartością domyślną jest Brak ustawienia wstępnego.

Kliknij,  aby zmienić kolejność sortowania i ustawienia domyślne.


Udoskonalenia interfejsu użytkownika

Nowy wygląd interfejsu użytkownika jest częścią ulepszeń w wersji 2020. Aktualizacje motywu Jasny obejmują wszystkie aspekty interfejsu użytkownika, w tym schemat kolorów, ikony, kolor wyświetlania i tła, manipulatory czy płaszczyznę podstawy. Ponadto dostępne są nowe wstępne ustawienia grafiki pozwalające oszczędzić czas spędzany na dopasowywaniu parametrów wyświetlania.


Ustawienia wstępne grafiki

Trzy nowe wstępne ustawienia grafiki zapewniają odpowiedni wygląd i działanie podczas pracy z projektami.

 • Wysoka jakość — kładzie nacisk na zapewnienie estetycznych efektów wizualnych z wykorzystaniem nowego stylu oświetlenia Jasny IBL. Najlepiej stosować je w celu uzyskania wysokiej jakości wizualnej podczas demonstracji produktów
 • Zrównoważony — kładzie nacisk na prezentację wizualną i wydajność. „Zrównoważony” jest domyślnym ustawieniem dla wbudowanych. Idealne do pracy z częściami i zespołami o małej oraz umiarkowanej wielkości.
 • Wydajność — kiedy wydajność wyświetlania jest ważniejsza niż jakość wyświetlania. Najlepiej nadaje się do pracy ze średnimi i dużymi zespołami.

Odświeżono różne części interfejsu programu Inventor w celu aktualizacji sposobu ich wyglądu.

 • Nowe Style oświetlenia: motyw Jasny i Jasny IBL (domyślny).
 • Odświeżenie ikon — ikony wstążki i przeglądarki programu Inventor zostały zaktualizowane i odświeżone, aby pasowały do nowego motywu interfejsu Jasny.

 • Manipulatory elementów — zaktualizowano kolory, które współgrają z motywem interfejsu Jasny.
 • Tekstura gwintu — zaktualizowano teksturę gwintu w celu zapewnienia lepszej wizualizacji gwintu.
 • Płaszczyzna podstawy — zaktualizowano ją, aby była zgodna z nowym schematem kolorów. Dodano opcję dynamicznego zmniejszenia liczby linii siatki podczas pomniejszania. Liczba ta jest przywracana stopniowo podczas powiększania. Osie główne mają kolor odpowiadający osiom początkowym widzianym w układzie modelu w lewym dolnym rogu okna graficznego.


Panele właściwości – lepszy układ i przyciski panelu właściwości.


Tryb tylko do odczytu programu Inventor

Tryb Inventor Read-only Mode umożliwia dostęp do plików części (.ipt), zespołu (.iam), rysunku (.idw, dwg) oraz prezentacji (.ipn) programu Inventor w celu ich przeglądania w programie Inventor bez konieczności posiadania licencji.

Tryb Inventor Read-only Mode jest dostępny jako część instalacji programu Inventor. Każdy użytkownik, który nie ma zainstalowanego programu Inventor, może skorzystać z tego trybu, pobierając wersję próbną programu Inventor ze strony Autodesk – Inventor trial. Wersja próbna programu Inventor wygasa po 30 dniach i przechodzi w tryb Inventor Read-only Mode.


Udoskonalenia w zakresie wydajności i produktywności programu Inventor 2020

Znaczna poprawa wydajności jest widoczna w następujących obszarach:

Zespół (niedostępny w programie Inventor LT)
 • Wejście i wyjście z edycji części w zespole
 • Nastąpił istotny wzrost wydajności wyboru oknem podczas korzystania z filtrów wyboru komponentów, części i brył.
 • Poprawiono działanie polecenie Zoom, Przesuń, Obrót, dla zestawów z wieloma komponentami.
 • Szyk komponentów zoptymalizowano:
  • Zwiększono wydajność wyświetlania i nawigacji w oknie podglądu.
  • Zwiększono wydajność obliczania szyku.
  • Zwiększono wydajność kreskowania komponentów wirtualnych.
 • Korzystanie z opcji widoczności części jest szybsze w przypadku elementów w dużych zespołach.
 • Użycie opcji Widoczność obiektów do zmiany stanu elementów konstrukcyjnych, szkiców 2D, szkiców 3D itd.
 • Tryb Express – Poprawiono wydajność przekrojów 3D.
 • W przypadku dużych zespołów poprawiono wydajność otwierania i zamykania dla większości poleceń.
 • Poprawiono ogólną wydajność środowiska Przewody rurowe.
Części
 • Poprawiono wydajność dla szyku elementów:
  • Szyki elementów zagnieżdżonych.
  • Szyki elementów identycznych.
  • Pliki części z importowanymi plikami DXF lub DWG otwierają się szybciej.
Rysunek
 • Ulepszona wydajność podglądu umożliwia szybsze rysowanie.
 • Zmiana wyświetlania linii ukrytych części w widoku zespołu za pomocą opcji menu kontekstowego przeglądarki części Linie ukryte.
 • Tworzenie rzutu pomocniczego jest szybsze, co jest najbardziej zauważalne podczas pracy z dużymi zespołami.
 • Poprawiono wydajność tworzenia przekrojów rysunków.
AnyCAD
 • Poprawiono wydajność importu i edycji plików zespołów odniesienia AnyCAD.
 • Okno dialogowe Importowanie wyświetla się szybciej.

Produktywność

Dodano obsługę szkiców 2D, szkiców 3D i elementów konstrukcyjnych w celu umożliwienia stosowania procesów projektowych modelowania szkieletowego w trybie Express.


Ulepszenia wyświetlania na wielu monitorach

Można korzystać w jednej sesji programu Inventor z wielu okien otwartych na wielu monitorach. Nowe polecenia zarządzania oknami umożliwiają:

 • Przeciąganie zakładek dokumentu poza główne okno Inventor na inny monitor. Opcja ta nie jest dostępna, gdy polecenie jest aktywne.
 • Rozmieszczanie otwartych dokumentów obok siebie, od góry do dołu w różnych konfiguracjach.
 • Przełączniki sąsiadującego wyświetlania okien zostały przeniesione do menu rozwijanego Zaawansowane w prawym górnym rogu paska zakładki dokumentu.
 • Polecenie Wyczyść ekran powoduje również ukrycie kart dokumentu. Sugestia: „Jeśli chcesz pracować bez przeglądarki, zakładki dokumentu i wstążki oraz zmaksymalizować przestrzeń roboczą, użyj przełącznika Wyczyść ekran. ”
 • Przeglądarka modelu i okna mogą być dokowane (przypinane) do głównych lub drugorzędnych ramek okien.

Uwaga: Wstążka jest dokowana tylko do głównej ramki okna.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.


Promocje